Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 5. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu («Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 11/18) i člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjlelu sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2019. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-14-497/19 od 18.01.2019. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata, Zapisnik od 15.03.2019. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Opširnije

30. sjednica OV Bosanska Krupa: Prodaje se parcela na „Pilani“, širom otvorena vrata potencijalnim investitorima

Danas je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 17 tačaka među kojima i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u Poslovnoj zoni „Pilana“ koji će za vrlo kratko vrijeme širom otvoriti vrata potencijalnim investitorima za izgradnju objekata i pokretanje proizvodnje. Vijećnici su danas razmatrali i materijale koji se između ostalog odnose na Budžet, Prostorni plan, prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Pilana“, osnivanje Centra za održivo upravljanje otpadom, skupštine javnih preduzeća, radna tijela Općinskog vijeća, poticaj za poljoprivredu, Regulacioni plan „Poslovna zona Vatreni mlin“, listu projekata prevencije, Strategiju integriranog lokalnog razvoja i akte javnih ustanova.

Opširnije

Prijava za članice i članove Odbora Omladinske banke

Fondacija Mozaik i općine Bosanska Krupa i Odžak su potpisale Memorandum o saradnji za period 2019 – 2022. godine. U okviru saradnje biće nastavljen program Omladinske banke.
Omladinska banka te poziva da se priključiš Odboru. Ako spadaš u kategoriju mladih, odnosno imaš od 17 do 30 godina i imaš želju da kroz volonterski rad doprineseš svojoj zajednici, onda je ovo pravo mjesto za tebe.

Opširnije

Poziv za kandidate za popis bespravno izgrađenih objekata

Pozivaju se nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Biroa rada Bosanska Krupa, do 40 godina starosti i sa najmanje srednjom stručnom spremom, zainteresirana za učešće u popisu građevina i zahvata na području općine Bosanska Krupa radi uspostave evidencije bespravno izgrađenih objekata.
Popis će se obavljati u periodu mart – septembar 2019. godine, u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica u kojima se popis odvija, a prema rasporedu koji je utvrđen usvojenim Programom evidencije bespravnih građevina i zahvata na području Općine Bosanska Krupa.
Sva pitanja vezana za obavljanje popisa se uređuju posebnim aktima, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom za privremene poslove.

Prijave se mogu izvršiti putem mail-a: boskrupa.opcina@gmail.com, putem telefona 037/961-460, 960-461, 961-462 ili usmeno na prijemnom šalteru zgrade Jedinstvenog općinskog organa uprave, Terzića bb u Bosanskoj Krupi, sa naznačenim ličnim podacima kandidata (ime, očevo ime i prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon).

Čestitka povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena

Svim pripadnicama nježnijeg spola, a posebno svojim sugrađankama, u ime općinskog organa uprave i u svoje ime, povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, upućujem najiskrenije čestitke.
Na ovaj dan tradicionalno izražavamo zahvalnost i poštovanje prema ženama. To je dan koji nas podsjeća na hrabre žene koje su se u historiji u veoma teškim uslovima borile za ravnopravnost, ono osnovno u ljudskom smislu koje je često uskraćivano i nesvaćeno, posebno prema ženama. Poslije toliko godina borbe za ravnopravnost žene su često uskraćene za ravnopravnost.

Želim da žene prihavataju izazove, mijenjaju postojeće stanje, bore se za svoje porodice i svoj položaj, a da svi muškarci shvate tu borbu i pomognu ženama, kako bi se budućim generacijama obezbijedili bolji uslovi života i rada.
Majke, supruge, sestre, kćeri, žene, djevojke, uvijek sretne i zadovoljne bile i vrednovane na pravi način. Još jednom, od srca vam čestitam vaš, posebno istaknut dan.

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović

Poziv za dostavljanje plana organizacije manifestacija u 2019. godini

Općina Bosanska Krupa i ove godine izrađuje promotivni letak „Kalendar dešavanja“ sa svim kulturnim, sportskim, turističkim i zabavnim manifestacijama koje se tokom godine, od aprila do decembra, organizuju u bosanskokrupskoj općini.

Tim povodom pozivaju se javne ustanove, udruženja građana, sportski kolektivi i sve ostale organizacije s područja Bosanske Krupe koje u 2019. godini planiraju organizovati manifestacije, da bez obzira na njihov karakter dostave plan organizacije i u njemu obavezno navedu naziv, svrhu i cilj događaja, datum održavanja i potreban način podrške organa uprave.

Prijedloge manifestacija, odnosno plan organizacije, treba dostaviti u Kabinet općinskog načelnika najkasnije do 27. marta (srijeda), lično, putem pošte na adresu: Terzića bb ili mail-om: pr_obk@opcinabosanskakrupa.ba

Manifestacije koje ne budu u općinskom planu manifestacija (Kalendar dešavanja) neće dobiti saglasnost i podršku Općine Bosanska Krupa za organizaciju.

POZIV GRAĐANIMA BOSANSKE OTOKE

11. marta prezentacija Idejnog rješenja za izgradnju novog mosta

JP Ceste FBiH vrši projektovanje u svrhu izgradnje novog mosta u Bosanskoj Otoci jer postojeći nema dovoljan kapacitet za odvijanje dvosmjernog saobraćaja.
Izrađeno je Idejno rješenje obilaznice koje će građanima Bosanske Otoke biti prezentovano 11. 3. 2019. godine u Domu kulture Bosanska Otoka (I sprat, sala MZ) s početkom u 14,00 sati.

Pozivaju se svi građani Bosanske Otoke da prisustvuju prezentaciji i svojim prijedlozima i sugestijama pomognu investitoru i projektantu u iznalaženju najboljeg rješenja za realizaciju ovog iznimno važnog i vrijednog projekta.

Privredni savjet općine Bosanska Krupa usvojio Program rada za 2019. godinu

Danas je održana sjednica Privrednog savjeta općine Bosanska Krupa na kojoj je razmatran i jednoglasno usvojen Program rada za 2019. godinu. Sastanak je iskorišten i da se članovima ovog privrednog tijela, s ciljem razmjene mišljenja, prezentuju naredne aktivnosti organa uprave, te da se informišu o općinskim taksama i naknadama koje se konkretno tiču privrede. Razgovaralo se i o poticajima zapošljavanju i samozapošljavanju koje Općina planira provoditi uskoro u okviru MEG projekta.

Opširnije