JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE NAMJENSKIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PROMJENOM NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPA PAŠNJAKA

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom da je Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i Šumarstva Unsko sanskog kantona objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka, a uskladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Federaole Bosne i Hercegovine (,,Sl. novine FB|H”, broj 52109) i Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (,,Sl. Novine FBiH”, broj 78/09) Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko sanskog kantona, putem općinske službe nadležne za poslove poljoprivrede, zaključno sa 10. 05. 2019. godine.
U prilogu, Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka.

Javni poziv za korištenje sredstava od promjene namjene i zakupa pašnjaka

Zahtjev za za dodjelu sredstava od promjene namjene i zakupa zemljišta

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:
Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Opširnije na link-u

Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 5. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu («Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 11/18) i člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjlelu sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2019. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-14-497/19 od 18.01.2019. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata, Zapisnik od 15.03.2019. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Opširnije

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljištau obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

Obavijest – Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“ u formi Nacrta stavljaja na javni uvid.

Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici Općine Bosanska Krupa http://www.opcinabosanskakrupa.ba.

Opširnije

30. sjednica OV Bosanska Krupa: Prodaje se parcela na „Pilani“, širom otvorena vrata potencijalnim investitorima

Danas je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 17 tačaka među kojima i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u Poslovnoj zoni „Pilana“ koji će za vrlo kratko vrijeme širom otvoriti vrata potencijalnim investitorima za izgradnju objekata i pokretanje proizvodnje. Vijećnici su danas razmatrali i materijale koji se između ostalog odnose na Budžet, Prostorni plan, prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Pilana“, osnivanje Centra za održivo upravljanje otpadom, skupštine javnih preduzeća, radna tijela Općinskog vijeća, poticaj za poljoprivredu, Regulacioni plan „Poslovna zona Vatreni mlin“, listu projekata prevencije, Strategiju integriranog lokalnog razvoja i akte javnih ustanova.

Opširnije