OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE NA DAN 17. SEPTEMBAR POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OSLOBOĐENJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17 i 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
NA DAN 17 SEPTEMBAR POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA
OSLOBOĐENJA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Opširnije

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Broj: 09-24-1134/19

Dana: 29. 08. 2019. godine

 

 

 

 

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u skladu sa svojim nadležnostima, donijelo je Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški i Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja.

Pravilnici su objavljeni u Službenim novinama FBiH broj 54/19.

Obavijesti o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsti podrški  i podrški po modelu ruralnog razvoja,  Pravilnici  i propisani obrasci za  podnošenje zahtjeva,  objavljeni su na  službenoj  web stranici Federalnog ministastva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: fmpvs.gov.ba.

 

 

 

Obrađivač: Skenderović A.

 

                                                                     

PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA

Str. savjetnik za planiranje razvoja poljop.                                                                                                                     

 Skenderović Asima dipl. ing. poljop.

 

Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku privatnom sektoru

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 116. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18, 3/19 i 4/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu I postupku raspodjele sredstava MEG projekta kroz program finansijskih poticajnih mjera- grant šema za podršku privatnom sektoru koji se sufinansira sredstvima UNDP/ Projekt MEG i Budžeta općine, broj: 09-14-5337/19 od 07.08. 2019 godine i Amandmana No 4. Pisma sporazuma između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Općine Bosanska Krupa o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kada je UNDP partner u implementaciji broj: 01/N-14-4633/18 i datum 29.07.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku privatnom sektoru

Opširnije

Javni oglas za iznajmljivanje tradicionalnih unskih lađa za potrebe organizacije 39. Unskih lađara

Organizacioni odbor 39. Unskih lađara
Bosanska Krupa, 26. 7. 2019. godine

Organizacioni odbor 39. Unskih lađara, imenovan rješenjem Općinskog načelnika broj 01/N-05-4745/19 od 22. 7. 2019. godine, na osnovu iskazanih potreba učesnika u manifestaciji, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za iznajmljivanje tradicionalnih unskih lađa za potrebe organizacije 39. Unskih lađara

Općina Bosanska Krupa u saradnji sa JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“, Sportskim savezom općine Bosanska Krupa, Kanu klubom „Kormoran“ 4. augusta 2019. godine (nedjelja) organizuje 39. Unske lađare.

U želji da ovu tradicionalnu manifestaciju omasove, organizatori su pozvali građane, privredne subjekte, javna preduzeća i ustanove da uzmu učešće, te se zainteresiranim ekipama koje nemaju vlastitu lađu, stavili na raspolaganje za nabavku.

Opširnije

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona je objavilo JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ideja) u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stepenu dorade poljoprivrednih proizvoda – Start-up paket za fizička lica mlađa od 40 godina i nezaposlena, sa područja Unsko-sanskog kantona.

Opširnije

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos, stručni saradnik – logoped

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/34-1307/19 od 12.07.2019.godine, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god., 01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god.),raspisuje:

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

I RADNO MJESTO

1. Stručni saradnik -logoped……………………………1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opširnije