Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2019. god

Na osnovu Pravilnika o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u Općini Bosanska Krupa za 2019. godinu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa”, broj 7/19) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2019. godinu

Opširnije

Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku privatnom sektoru

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 116. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18, 3/19 i 4/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu I postupku raspodjele sredstava MEG projekta kroz program finansijskih poticajnih mjera- grant šema za podršku privatnom sektoru koji se sufinansira sredstvima UNDP/ Projekt MEG i Budžeta općine, broj: 09-14-5337/19 od 07.08. 2019 godine i Amandmana No 4. Pisma sporazuma između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Općine Bosanska Krupa o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kada je UNDP partner u implementaciji broj: 01/N-14-4633/18 i datum 29.07.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku privatnom sektoru

Opširnije

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. god

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, opširnije na ovom link-u.