JAVNI POZIV ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:
Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Opširnije na link-u

Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljištau obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

Obavijest – Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“ u formi Nacrta stavljaja na javni uvid.

Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici Općine Bosanska Krupa http://www.opcinabosanskakrupa.ba.

Opširnije

Oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 67. i 72. Pravila Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj: 2/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

OGLAS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“
Bosanska Krupa

Opširnije

OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17, 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

1. Za postavljanje PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSK na lokaciji:

Opširnije

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa

Na osnovu člana 2.12. (5) i 2.14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10. i 18/13,7/14.) i 31/16), Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, razrješenju i imenovanju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini(Prečišćen tekst) („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18)i Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa broj: 01/V-02-935-4-1/19od 12.02.2019. godine, Općinsko vijeće dana 12.02.2019.godine, objavljuje

JAVNI OGLAS
za imenovanje člana
Općinske izborne komisije Bosanska Krupa

I. Objavljuje se Javni oglas za popunu 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Bosanska Krupa.

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18) i člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-14-498/19 od 18.01.2019. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Pozivaju se omladinska udruženja, fondacije i neformalne grupe mladih da kandidiraju svoje projekate koji će se su/finansirati iz granta za mlade.

Osnovni cilj je podržati projekte mladih u različitim oblastima djelovanja: ekologija, kultura, sport, društveni život, obrazovanje, socijalna zaštita, infrastruktura i dr.

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. god

Na osnovu člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2019. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-14-497/19 od 18.01.2019. godine, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, raspisuje

J A V N I P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Opširnije

Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je Općina Bosanska Krupa osnivač

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 3. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj:12/09), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, ponovno objavljuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je
Općina Bosanska Krupa osnivač

Opširnije