Obavijest imenovanim članovima biračkih odbora

Općinska izborna komisija Bosanska Krupa obavještava imenovane članove
biračkih odbora (predsjednike, članove i zamjenike) da su radi uplate
naknade za rad u biračkim odborima za Opće izbore 2018. godine u obavezi
dostaviti podatke o tekućem računu građana i banaka kod kojih su isti
otvoreni. Članovi biračkih odbora koji nemaju otvoren račun u obavezu su
isti otvoriti.
U skladu sa Odlukom o visini naknade za rad biračkih odbora u Bosni i
Hercegovini na provođenju Općih izbora 2018. godine, pravo na naknadu
imaju svi imenovani članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici, bez
obzira jesu li bili angažovani na dan izbora.
Tražene podatke potrebno je dostaviti u što kraćem roku a najkasnije do
petka, 26.10.2018. godine do 15 sati u sjedište Općinske izborne
komisije, ul. Trg Avde Ćuka bb, uz predočenje lične karte.

IZMJENA JAVNOG POZIVA

U saradnji sa ILO projektom ( Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa ), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje :

IZMJENA JAVNOG POZIVA
Nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko –sanskog kantona, za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač

I

U Javnom pozivu nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko –sanskog kantona, za prijavu učešća u besplatnom programu stručnog osposobljavanja, zanimanje zavarivač, broj 10-14-2470-72/17 od 17.09.2018.godine objavljemnom na službenoj web stranici i oglasnim tablama općine Bosanska Krupa , putem mjesnih zajednica i putem BIRO Bosanska Krupa , dana 17.09.2018.godine u tački 7. Javnog poziva navedeno je :
„ Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumetacijom po ovom Javnom pozivu je do 08.10.2018.godine u 15 sati (do kad prijava mora biti podnesena ). Više informacija o pozivu se moze dobiti na e-mail : esma_hergic@ yahoo.com ili putem telefona + 387 37 961 466.“

II

Navedeni Javni poziv mijenja se u tački 7. na način :
„ Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumetacijom po ovom Javnom pozivu je do 22.10.2018.godine u 15 sati ( do kad prijava mora biti podnesena ). Više informacija o pozivu se moze dobiti na e-mail : esma_hergic@ yahoo.com ili putem telefona + 387 37 961 466.“

III

Ostale odredbe Javnog oglasa ostaju nepromjenjene.