Oglas o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/19), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

Opširnije

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. god

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, opširnije na ovom link-u.

Javna rasprava – Nacrt odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Bosanska Krupa ima pravo raspolaganja

Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa, na osnovu člana 51. stav 3, Zakona o prostornom uređenju i građenju USK-a – prečišćeni tekst („Službeni glasnik USK-a“ br. 12/13, 3/16), člana 21. Zakona o principima lokalne samouprave („Službeni glasnik USK-a“ broj 8/11), člana 28. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1(„Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 10/17) i člana 113. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, br. 10/17) na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 29.04.2019. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se u nacrtu i stavlja na javnu raspravu :

Opširnije

Ponovni Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 93. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18) i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

PONOVNI JAVNI POZIV
za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Opširnije

OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17, 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

OGLAS
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

1. Za postavljanje SAMOSTALNE UGOSTITELJSKE BAŠČE na lokaciji:

1.1. Ulica Patriotske lige („Male ade“) označena sa k.č. 35-18/3, upisana u P.L. br. 4174, k.o. Bosanska Krupa, površine 25,00 m2, sa sljedećim Urbanističko-tehničkim uslovima:

USLOVI ZA POSTAVLJANJE SAMOSTALNE UGOSTITELJSKE BAŠČE

Opširnije