JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Na osnovu člana 25., 47. Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj 20/04 i 8/17), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/14, 1/17) i člana 5. Odluke o prestanku mandata Općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 7/17), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Opširnije