Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 16/17) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona “, broj 23/17 ), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, na zahtjev Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem državnog službenika na određeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave, općine Bosanska Krupa

01. Stručni saradnik za geodetske poslove u oblasti prostornog uređenja u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje – 1 ( jedan ) izvršilac.

Opširnije

Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima u akademskoj 2018/19. godini

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

JAVNI  KONKURS
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2018/19. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2018/19. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

Opširnije