Za dalji rast prerađivačke industrije u Bosanskoj Krupi potrebno osigurati stručnu radnu snagu

Općina Bosanska Krupa već 5 godina zaredom bilježi pozitivne trendove ekonomskog rasta i razvoja, te kao izvanredan pozitivan primjer privlači pažnju cjelokupne društveno-ekonomske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Općina bilježi kontinuiran rast zaposlenosti, koji ima poseban značaj, ako se ima vidu činjenica da su nova radna mjesta kreirana uglavnom u prerađivačkom, odnosno u privatnom sektoru, te postoji potreba za novo zapošljavanje specifičnih profila u metalnoj industriji.
Potvrdu da ova kretanja nisu slučajnost ili posljedica neke opće slike možemo dobiti posmatranjem kretanja na nivou drugih općina ili kantona, koji u 2015. godini bilježe pad zaposlenosti, posebno izražen u prerađivačkom sektoru.


Dio uspjeha leži u dobroj i kontinuiranoj komunikaciji Općine sa privatnim sektorom, kao i organizacijama civilnog društva sa kojima Općina godinama planira i implementira razvojne planove, programe i projekte.
U saradnji sa PLOD Centrom – Centrom za promociju lokanog razvoja i privrednicima Općina je krajem 2016. godine uspješno završila i implementaciju projekta „Unapređenje Poslovne zone Pilana“ koji su finansirali Švicarska vlada, Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, te Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. U okviru projekta je obučeno i certificirano 30 zavarivača, shodno potrebama koje su zajednički definisala poduzeća, Općina i PLOD, unapređena je postojeća saradnja sa privatnim sektorom, kao i mehanizmi komunikacije između javnog, privatnog i NVO sektora. Izgrađena je i glavna saobraćajnica dužine 300 m unutar Poslovne zone „Pilana“ koja direktno povezuje prilaze prema postojećim i budućim investitorima. Kroz druge projekte je također obučeno preko 25 osoba za potrebe sektora metala, kao strateškog sektora u Općini, te su osigurana sredstva za certificiranje više poduzeća za izvoz. Međutim, sistemski još nije riješen problem neusklađenosti tržišta rada, obrazovanja i potreba poslodavaca , a na čemu Općina sa partnerima još uvijek aktivno radi.
Tragom uspješne saradnje sva tri sektora društva, stvaranja boljeg poslovnog okruženja i jačanja konkuretnosti lokalnih investitora Općina je i krajem januara 2017. godine u saradnji sa PLOD Centrom, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“, Službom za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, te 5 poduzeća iz metalnog sektora sa područja Bosanke Krupe: Novi most, ACMA, Krupa Kabine, BOSANKAR i ZAH, kreirala i podnijela za finansiranje donatoru projekt „Povećane konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“ čiji je cilj kreiranje lokalnog partnerstva za razvoj, usklađivanje potreba poduzeća iz sektora metala za radnom snagom sa tržištem rada, unapređenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu, kao i obuka/certificiranje 80 nezaposlenih lica, te zapošljavanje 40 zavarivača. Na ovaj način se pokušava sistemski riješiti problem ponude i potražnje na tržištu rada.
U Bosanskoj Krupi se danas nalazi nekoliko veoma značajnih metaloprerađivačkih poduzeća, među kojima su Krupa Kabine, Bosankar i Novi most koji proizvode vozila za industriju, trasport i poljoprivredu, zatim ZAH koji proizvodi dijelove za automobilsku industriju i ACMA koja od nedavno proizvodi priključke za poljoprivredne mašine.
Međusobni odnos ovih poduzeća već odavno ima oblik klastera i u narednom periodu je moguće očekivati njihovu intenzivniju saradnju. Osim metaloprerade, u ovoj općini se ubrzano razvija i drvoprerađivački sektor, koji zajedno sa metaloprerađivačima generiraju najviše radnih mjesta i doprinose rastu prihoda i izvoza kojeg ostvaruju poduzeća na ovoj općini. Sektor metala zapošljava preko 550 radnika (11% od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji u Unsko-sanskom kantonu). Općina je prepoznala važnost metalnog sektora i iz tog razloga zajedno sa PLOD Centrom i u saradnji sa poduzećima ulaže i kontinuirano radi na privlačenju sredstava za njegov daljnji razvoj, a pogotovo u segmentu jačanja konkuretnosti radne snage i kreiranja profila za potrebe privrede.
Općina Bosanska Krupa je u kratkom vremenskom razdoblju uspjela da se izgradi u konkurektnu i privlačnu sredinu, te u saradnji sa međunarodnim i domaćim organizacijama i institucijama kontinuirano radi na daljem unapređenju poslovnog ambijenta. U želji da što prije kreira povoljan poslovni ambijent i privuče investitore, Općina je 2011. godine sklopila sporazum o saradnji sa IFC – članicom grupacije Svjetske banke koji je rezultirao unapređenjem svih administrativnih postupaka i poboljšanjem usluga privrednicima. Promijenjen je pristup rada sa investitorima, skraćene su dugotrajne procedure za investiranje ali i smanjeni troškovi investitorima. Saradnja sa grupacijom Svjetske banke je nastavljena u procesu razvoja postinvesticijske brige prema postojećim investitorima, kao i obuka općinskih službenika i rad sa potencijalnim investitorima. Općina Bosanska Krupa je ostvarila saradnju i sa drugim razvojnim programima, uz čiju podršku su nastavljeni pozitivni razvojni procesi.
„Odluka da investiramo u razvoj poslovne zone „PILANA“ je bila od strateškog značaja za privlačenje investitora jer nam je omogućila da imamo konkretnu i kvalitetnu lokaciju koju možemo ponuditi investitorima. Međutim, da bismo privukli investitore, morali smo osim toga stvoriti konkurentan i privlačan poslovni ambijent. U tom smislu, posebno su vrijedni projekti koje je Općina Bosanska Krupa provela u saradnji sa grupacijom Svjetske banke, u okviru kojih smo kroz pojednostavljivanje procedura, izlazak investitorima u susret i promjenom mentaliteta državnih službenika, značajno poboljšali usluge za privatni sektor, te uspostavili sistem postinvesticijske brige o investitorima. Ostale projekte koji su finansirani od strane UNDP-a, Evropske unije, te domaćih institucija smo fokusirali na izgradnju kvalitetne infrastrukture, obuku radne snage u privatnom sektoru, te kreiranju održivih mehanizama za uspješnu saradnju svih sektora društva. Zadovoljstvo mi je reći da su rezultati vidljivi, u Poslovnoj zoni „Pilana“ ima 14 firmi i u njima radi skoro 300 radnika. Ta cifra će se uskoro znatno povećati jer Bosankar planira novo upošljavanje“, ističe načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.
Danas, Općina Bosanska Krupa investitorima nudi atraktivne lokacije za investiranje, efikasan općinski servis koji olakšava proces investiranja i poslovanja, poticaje koji stimuliraju ulagače, te pruža druge oblike podrške u procesu investiranja, postinvesticijske brige i poslovanja za sva poduzeća.
„Podrška koju Općina Bosanska Krupa pruža poduzećima, ohrabrilo je našu firmu da nastavi sa širenjem i investiranjem. Firma je u periodu 2014.-2016. god investirala 700 hiljada KM, te vršila plansko ulaganje u poslovnu infrastrukturu. Nakon završetka proizvodno-poslovnog objekta površine cca 2600 m², preduzeće je investiralo u mašine za obradu metala (CNC i prateći strojevi), te je 2015. godine pokrenuta proizvodnja dijelova za poljoprivredne mašine i obradu/proizvodnju dijelova za automobilsku industriju. Podrška općine u svim aspektima je bila ključna za daljnji razvoj kako našeg tako i ostalih poduzeća u Bosanskoj Krupi“ naglašava direktor “ACMA” d.o.o. Anel Bešić.
Općina Bosanska Krupa planira i u narednom periodu u saradnji sa svim sektorima društva, te kroz rad Privrednog savjeta općine nastaviti identificirati potrebe privrednika te zajedničkim pronalaženjem rješenja za daljnji rad i razvoj firmi, kao i lokalne zajednice.