INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-14-264/19 od 11.01.2019.godine, Općina Bosanska Krupa kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 21. stav d) i članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obaviještenja o javnoj nabavci za radove na uklanjanju razrušenih i oštećenih objekata u krugu starog preduzeća „Krupatrans“ d.d., ul. Proleterska br.33 Bosanska Krupa, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Bosanska Krupa, tel: od 08:00-15:00 sati, zaključno sa 16.01.2019.godine do 11:00 sati.