INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-11-5-2432/20 od 14.04.2020.godine, Općina Bosanska Krupa kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ provodi pregovarački postupak bez objave obaviještenja o nabavci.
Pregovarački postupak bez objave obavještenja, s jednim ponuđačem se provodi u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c. Zakona javnim nabavkama, jer se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodjelijeliti samo određenom dobavljaču za usluge: Održavanje NOVA programskog paketa (Docunova, Datanova i Finova) za podršku radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sistema, te se uvid u tenderska dokumentaciju za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Bosanska Krupa, tel: od 08:00-12:00 sati, zaključno sa 17.04.2020.godine.