INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-14-8258 /18 od 14.12.2018.godine, Općina Bosanska Krupa kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 21. stav d) i članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obaviještenja o javnoj nabavci za radove na uklanjanju razrušenih objekata unutar poslovnog kruga „Krupatrans“ d.d., ul. Proleterska br.33 Bosanska Krupa, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Bosanska Krupa, tel: od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 18.12.2018.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović, dipl.ecc.