INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-14-7089/19 od 22.10.2019.godine, Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 21. stav d) i članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obaviještenja o javnoj nabavci za radove na rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola veliki Badić-Mz-a Veliki Badić u općini Bos. Krupa, te da će se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku učiniti dostupnom svakom zainteresiranom ponuđaču u prostorijama općine Bosanska Krupa do 24.10.2019. godine, do 10:00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halitović, dipl. ecc