JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Na osnovu člana 25., 47. Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj 20/04 i 8/17), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/14, 1/17) i člana 5. Odluke o prestanku mandata Općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 7/17), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

I. NAZIV POZICIJE
Općinski pravobranilac -1 (jedan) izvršilac

II. OPIS POZICIJE
Općinski pravobranilac obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Općine, pred sudovima i drugim nadležnim organima, te poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njenih organa, drugih organa, ustanova i fondova koji se finansiraju iz budžeta Općine Bosanska Krupa, rukovodi radom Općinskog pravobranilaštva i obavlja druge poslove i obaveze utvrđene zakonom i općim aktom.
Općinski pravobranilac se imenuje na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

III. OPĆI USLOVI
Kandidat mora ispunjavati slijedeće uslove:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da je zdravstveno sposoban,
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela koja ga čine nedostojnim dužnosti pravobranioca,
5. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od posljednje 3 (tri) godine,
6. da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV. POSEBNI USLOVI
Kandidat mora pored općih ispunjavati i slijedeće posebne uslove:
1. da ima završenu VSS, VII stepen pravne struke ili diplomu visokog obrazovanja, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke
2. da ima položen pravosudni ispit,
3. da ima najmanje 4 (četiri) godine iskustva u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, poduzećima (društvima) i drugim pravnim licima,
4. da nije član upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke.

V. PODNOŠENJE PRIJAVA
Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca),
4. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),
5. ovjerena kopija diplome,
6. dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
7. dokaz o radnom iskustvu na pravnim poslovima,
8. ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od posljednje 3 (tri) godine,
9. ovjerena izjava kandidata da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. ovjerena izjava kandidata da nije član upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Ovaj konkurs objavit će se u dnevnim novinama “Dnevni list”, “Službenim novinama Federacije BiH”, Radiju Bosanska Krupa, web stranici Općine i na oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa putem pošte ili lično u Centar za usluge građanima Općine Bosanska Krupa na adresu:

Općina Bosanska Krupa
Komisija za izbor
Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa
sa naznakom za “Javni konkurs za imenovanje općinskog pravobranioca Općine Bosanska Krupa”- NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.