Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. god

I Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa, za 2017. godinu, za
Plasteničku proizvodnju do 200 m2 površine

II Uslovi za ostvarivanje prava
Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

III Kriteriji i način realizacije
Pravo na novčanu podršku za plasteničku proizvodnju do 200 m2 površine imaju proizvođači koji u 2017. godini koriste plastenik za poljoprivrednu proizvodnju.
Novčana podrška se odobrava za površinu do 200 m2 a proizvođači koji imaju proizvodnju na većoj površini ostvaruju novčanu podršku za 200 m2.
Visina novčane podrške predstavlja količnik planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupne površine plastenika po podnesenim zahtjevima proizvođača koji ispunjavaju propisane uslove.
Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni podnijeti zahtjev Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo.
Nadležna služba po podnesenom zahtjevu utvrdit će i zapisnički konstatovati svrhu korištenja I površinu plastenika.

IV Način izbora korisnika
Nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede općine Bosanska Krupa za 2017. godinu (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa” broj 8/17) i Pravilnika o dopuni Pravilnika (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa” broj: 10/17) uposlenici općinske Službe nadležne za poslove poljoprivrede, sačinit će prijedlog liste korisnika koji su ostvarili pravo na novčanu podršku i dostaviti Općinskom načelniku, nakon čega će Općinski načelnik donijeti Rješenja o odobravanju i visini novčanih podrški.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnosiocima zahtjeva koji su podnijeli neblagovremeno zahtjev, donijeti će se Rješenje o odbacivanju istog, a podnosiocima zahtjeva koji ne ispunjavaju propisane uslove Rješenje o odbijanju.

Podnosioci zahtjeva na Javni oglas mogu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja o odbacivanju ili odbijanju izjaviti žalbu Općinskoj komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Odluka Komisije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda je konačna te se protiv iste ne može izjaviti žalba.

V Posebne napomene
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu podršku se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Oglas ostaje otvoren 30 dana računajući od dana objavljivanja na službenoj Web stranici Općine, Oglasnim pločama Općine i Radiu Bosanska Krupa.