Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu

I Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja pljoprivrede u općini Bosanska Krupa, za 2017. godinu, za slijedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:
1. Proizvodnja malina do 5 tona
2. Proizvodnja povrća na otvorenom – kornišoni

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2017. godinu imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

III Kriteriji i način realizacije

1. Proizvodnja malina do 5 tona
Pravo na novčanu podršku za proizvodnju maline imaju korisnici (proizvođači) koji proizvedu i plasiraju malinu na tržište registriranom prerađivaču ili otkupljivaču.
Visina novčane podrške za svaki proizvedeni i predati kilogram maline predstavlja količnik planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške I proizvedene – predate maline do 5000 kg.
Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači podnose zahtjev putem Pisarnice,
uz koji prilažu slijedeću dokumentaciju;
– Potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem (original ili ovjerena kopija)
– Dokaz o predanim količinama maline (ovjeren i potpisan raster otkupa ili otkupni blokovi)

2. Proizvodnja povrća na otvorenom – kornišoni
Pravo na novčanu podršku za proizvodnju kornišona na otvorenom polju imaju korisnici – proizvođači koji proizvedu i plasiraju krastavac (kornišon) na tržište registriranom prerađivaču ili otkupljivaču.
Visina novčane podrške za svaki proizvedeni i predati kilogram krastavca (kornišona) predstavlja količnik planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške I proizvedene – predate količine krastavca.
Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači podnose zahtjev putem Pisarnice, uz koji prilažu slijedeću dokumentaciju;
– Potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem, (original ili ovjerena kopija)
– Dokaz o predanim količinama krastavca (ovjeren i potpisan raster otkupa ili otkupni blokovi)

IV Način izbora korisnika

Nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede općine Bosanska Krupa za 2017. godinu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa” broj 8/17) uposlenici općinske Službe nadležne za poslove poljoprivrede, sačinit će prijedlog liste korisnika koji su ostvarili pravo na novčanu podršku i dostaviti Općinskom načelniku, nakon čega će Općinski načelnik donijeti Rješenja o odobravanju i visini novčanih podrški.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnosiocima zahtjeva koji su podnijeli neblagovremeno zahtjev, donijeti će se Rješenje o odbacivanju istog, a podnosiocima nepotpunih zahtjeva Rješenje o odbijanju.

Podnosioci zahtjeva na Javni oglas mogu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja o odbacivanju ili odbijanju izjaviti žalbu Općinskoj komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Odluka Komisije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda je konačna te se protiv iste ne može izjaviti žalba.

V Posebne napomene

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Oglas ostaje otvoren 15 dana računajući od dana objavljivanja na službenoj web stranici Općine, oglasnim pločama Općine i radiju Bosanska Krupa.