Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je Općina Bosanska Krupa osnivač

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 3. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj:12/09), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, ponovno objavljuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je
Općina Bosanska Krupa osnivač

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova kojima je Općina Bosanska Krupa osnivač i to:

01. Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa:
– članovi /iz reda građana/……………………………………………………………………………………2

02. Upravni odbor JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa:
– članovi /iz reda građana/……………………………………………………………………………………3

II

Opći uslovi
– da su stariji od 18 godina
– da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
– da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH);
– da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojive sa dužnošću u reguliranom organu pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
– da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidirali;
– da nisu stariji od 70 godina;
– da nisu na funckiji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima;
– da nisu članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 70/08);
– da nemaju privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju.

Posebni uslovi

Za poziciju 01.
– VI stepen školske spreme, društvenih, socijalnih ili tehničkih smjerova,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva;

Za poziciju 02.
– VII ili VI stepen školske spreme, društvenih ili tehničkih smjerova,
– da ima najmanje dvije godine radnog iskustva;

Posebni uvjeti predstavljaju i kriterije za imenovanja.

Za poziciju 01.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se i slijedeći kriteriji:
– sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije;
– sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
– rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;
– naklonjenost timskom radu.

Za poziciju 02.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:
– sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije,
– sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;
– komunikacijske i organizacione sposobnosti;
– dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere;
– preporuke ranijih poslodavaca;
– sklonost timskom radu;
– posebna priznanja (plakete, nagrade i sl.) za rukovođenje, rad, odnosno doprinos zajednici;
– stručni i naučni radovi.

III

Opis pozicija upravnih odbora – Javnih ustanova (01 i 02):

– Opis pozicije upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa
Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:
donosi Pravila Centra uz saglasnosti Osnivača, imenuje i razrješava direktora Centra, imenuje vršioca dužnosti direktora Centra; utvrđuje plan rada i razvoja Centra, utvrđuje godišnji program rada Centra, usvaja financijski plan i godišnji obračun, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa zakonom i pravilima Centra uz suglasnost Osnivača; donosi i druga akta potrebna za rad Centra; usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa između Centra i osnivača, odlučuje o korištenju sredstava Centra preko iznosa limitiranog zakonom i drugim propisima, odgovara osnivaču za rezultate rada Centra, odlučuje o prigovorima radnika na rješenje direktora o pravima, obavezama i odgovornostima radnika Centra, podnosi osnivaču izvještaj o poslovanju Centru najmanje jednom godišnje, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Centra, podnosi prijedloge izmjena i dopuna akata koja reguliraju rad Centra putem Izvršnog organa općine kao predlagača.

– Opis pozicije upravnog odbora JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa:
Upravni odbor Centra obavlja i slijedeće poslove:
donosi pravila Centra, imenuje i razrješava direktora, uz suglasnost općinskog načelnika, utvrđuje planove rada i razvoja, te godišnji program rada uz suglasnost osnivača, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun uz suglasnost osnivača, donosi opće akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama i drugim primanjima zaposlenih, te druge opće akte, uz suglasnost općinskog načelnika,
usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima Centra, odgovara osnivaču za rezultate rada Centra, odlučuje o prigovorima radnika na prvostepena rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima radnika, podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju Centra, donosi odluku o investicijama te u vezi s tim odlučuje o uzimanju kredita, donosi odluku o davanju ili uzimanju kratkoročnih pozajmica koji iznose preko 10% ukupnog prihoda iz prethodne godine.

IV

Potrebni dokumenti

Potrebni dokumenti (orginal ili ovjerena kopija) ne stariji od tri mjeseca
a) prijava na javni oglas sa biografijom (naznačiti adresu i kontakt telefon),
b) uvjerenje o državljanstvu,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog
oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
e) ovjerena izjava kandidata da nije pod tužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)
f) uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup,
g) uvjerenje nadležnog suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na upražnjenim pozicijama,
a) ovjerena izjava da nije na funckiji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,
a) ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 70/08)
b) ovjerena izjava da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju,
c) ovjerena kopija diploma,
d) dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnim novinama „Dnevni list“, web stranici Općine.
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.
U prijavi kandidati su dužni naznačiti u koju ustanovu se kandidiraju.

Potrebne dokumente dostaviti putem pošte ili lično u pisarnicu Općine Bosanska Krupa na adresu:
Općina Bosanska Krupa Komisija za izbor
Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa
sa naznakom za
„Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova
kojima je Općina Bosanska Krupa osnivač” – NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.