Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa,  objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

I. Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Viši referent vatrogasac – serviser u Službi za civilnu, protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac.

II. Opis poslova radnog mjesta

Vrši periodične i kontrolne preglede vatrogasnih aparata; vrši periodična i kontrolna servisiranja vatrogasnih aparata; vodi propisanu evidenciju o kontroli i servisiranju vatrogasnih aparata; planira nabavku potrebnih sredstava za gašenje i rezervnih dijelova za servisiranje vatrogasnih aparata; stara se o čistoći servisa i prostora ispred i oko istog; učestvuje u praktičnoj obuci vatrogasaca iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva; učestvuje u praktičnoj obuci uposlenika pravnih lica iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva; učestvuje u redovnom kondicioniranju, stručno se obučava i usavršava iz vatrogastva prema planu i programu obuke za profesionalne vatrogasce;prati zakonske propise iz oblasti zaštite od požara; vrši kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti unutrašnje i vanjske hidrantske mreže, te mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži;učestvuje u intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom, prirodnim i drugim nesrećama i eksplozijama; upravlja motornim vozilom B kategorije; obavezno prisustvuje stručnom osposobljavanju, uvježbavanju i kondicionim vježbama, radi održavanja i usavršavanja spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili eksplozijom i pružanja pomoći u akcidentnim situacijama, rukuje sredstvima veze u akcijama gašenja i spašavanja i u vatrogasnoj jedinici; odgovoran je za tekuće održavanje,ispravnost i upotrebu lične i zajedničke zaštitne opreme; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi, podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sedmične izvještaje o svom radu općinskom načelniku, odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli, po potrebi obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika, za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

III. Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uslova predviđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bosanska Krupa.

– SSS ili VKV, V, ili IV stepen, vatrogasnog, mašinskog, elektro
– položen stručni ispit za vatrogasca,
– položen ispit za ovlaštenog servisera protupožarnih aparta i odobrenje od proizvođača,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen ispit za vozača B kategorije

IV. Spisak dokumenata koje treba podnjeti uz prijavu na oglas
(orginal ili ovjerena kopija)

Kandidati su obavezni dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje općih i posebni uslova oglasa (orginal ili ovjerena kopija), i to:
a) prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d) Diploma/Svjedodžba o završenoj srednjoj školi SSS ili VKV, V ili IV stepen, vatrogasnog, mašinskog, elektro smjera,
e) Dokaz – Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon završene srednje škole,
f) Uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
g) ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
h) ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna podnositi dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta),
i) dokaz o položenom ispitu za ovlaštenog servisera protupožarnih aparata i odobrenje od proizvođača
j) dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije,

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje
poslova utvrđenih za ovo radno mjesto prije stupanja na posao, ne starije od 3 (tri) mjeseca.

V. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijava

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa, odnosno ističe dana 19.02.2020. godine

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnicu Općine Bosanska Krupa ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA
Ulica Terzića b.b.
77240 Bosanska Krupa
sa naznakom ” Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ” – NE
OTVARATI.