Javni poziv za najbolji literarni rad na temu „22 godine Slobode u Bosanskoj Krupi“

I Opći uvjeti:

da je rad autorsko djelo
da tekst nije uvredljivog sadržaja
da je tekst napisan na jednom od jezika govornog područja BiH
da rad nije objavljivan ili učestvovao na nekom javnom natječaju
da je rad isključivo vezan za temu
da tekst nije duži od dvije kucane stranice

II Posebni uvjeti:

pravo učešća imaju učenici osnovnih škola sa područja Općine Bosanska Krupa
jedan učenik može dostaviti najviše jedan rad
radovi koji su ranije dostavljani na druge javne pozive neće se uzeti u razmatranje
rad mora biti potpisan pod šifrom
uz rad u zapečaćenoj koverti sa naznakom šifre dostaviti podatke (ime i prezime, razred, razredni starješina i škola)

III Organizator zadržava pravo prvog objavljivanja radova po ličnom izboru i isti ostaju u vlasništvu organizatora

IV Radove slati na adresu: Javna ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa ulica Trg Avde Ćuka bb 77 240 Bosanska Krupa, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za najbolji literarni rad na temu 22 godine Slobode u Bosanskoj Krupi“ ili predati lično u prostorijama ustanove.

V Javni poziv ostaje otvoren do 13.09.2017. godine Radovi učenika koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani. Za najuspješnija tri rada predviđeno je priznanje i novčana nagrada.