Javni poziv poslovnim subjektima sa područja općine Bosanska Krupa za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemoje COVID-19

Na osnovu tačke V Odluke o subvenciji iznosa redovne kamate poslovnim subjektima („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 4/20) i člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje

J A V N I P O Z I V
poslovnim subjektima sa područja općine Bosanska Krupa za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pandemoje COVID-19

I – Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima za iznos redovne kamate na kredite.

II – Opći uslovi

Ovaj Javni poziv odnosi se na:

– poslovne subjekte čije je sjedište na teritoriji općine Bosanska Krupa,
– kojima je zabranjeno ili otežano obavljanje djelatnosti aktima Federalnog i/ili Općinskog štaba civilne zaštite i
– koji ima pad prometa 20 % i više u periodu 1.1.-30.4.2020. godine u odnosu na 1.1.-30.4.2019. godine.

Pod pojmom poslovni subjekti podrazumijevaju se pravna lica i samostalni predzetnici.

Spisak djelatnosti i vrste poslovnih subjekata na koje se primjenjuje ovaj Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici Općine Bosanska Krupa.

Za dodjelu subvencije podnosi se propisani prijavni obrazac.

Prijavni obrazac se može preuzeti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 sati na info pultu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, Terzića bb, kao i na internet stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba.

Uredno popunjen prijavni obrazac, zajedno sa propisanim prilozima navedenim u ovom Javnom pozivu podnosi se poštom ili se neposredno predaje na prijemnom šalteru Općine Bosanska Krupa, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Uz prijavni obrazac prilaže se obavještenje o razvrstavanju poslovnih subjekata po klasifikaciji djelatnosti, koje izdaje Federalni zavod za statistiku, ukoliko je riječ o pravnom licu, te druga dokumentacija utvrđena u Javnom pozivu.

Za samostalne preduzetnike utvrdiće se osnovna djelatnost uvidom u službene evidencije, odnosno registre Općine.

Vrsta djelatnosti se utvrđuje isključivo prema registrovanoj osnovnoj djelatnosti.

III–Posebni uslovi

Ova subvencija dodjeljuje se u skladu sa Odlukum o subvenciji iznosa redovne kamate poslovnim subjektima („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 4/20).

Pravo na subvenciju iznosa redovne kamate može se odobriti poslovnim subjektima, koji ispunjavaju opće uslove i ako su kumulativno ispunjeni sljedeći posebni uslovi:

– namjena kredita je finansiranje obrtnih ili osnovnih sredstava, za likvidnost ili za refinansiranje kredita po navedenim osnovama;

– iznos kredita nije veći od 20.000,00 KM;

– ugovor o kreditu je zaključen nakon 24. aprila 2020. godina, odnosno 1.2.2020. godine;

– rok otplate kredita nije duži od dvije godine.

Subvencija se daje:

– ako je nominalna kamatna stopa do 7% na ugovoreni iznos kredita – za cjelokupan iznos redovne kamate;
– ako je kamatna stopa veća od 7% na ugovoreni iznos kredita, uključujući i promjenjivu kamatnu stopu – za dio redovne kamate obračunate po stopi od 7% na ugovoreni iznos kredita, a preostalu razliku troškova kamate plaća korisnik subvencije.

Za subvenciju iznosa redovne kamate na kredite uz propisani obrazac prijave prilaže se:

– ovjerena kopija ugovora o kreditu;

– ovjerena kopija plana otplate kredita;;

– izvod ili ovjerna kopija izvoda o upisu u nadležni registar,

– obavještenje o razvrstavanju poslovnih subjekata po klasifikaciji djelatnosti, koje za privredna društva izdaje Federalni zavod za statistiku, a za samostalne preduzetnike utvrdiće se uvidom u službene evidencije, odnosno registre Općine.

Korisnik subvencije može biti poslovni subjekt koji na dan 29.02.2020. godine nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Općini Bosanska Krupa, po bilo kojem osnovu.

Prijava se podnosi: Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 31.12.2020. godine.

O podnijetim prijavama se odlučuje na kraju svake sedmice, sve do isteka krajnjeg roka ili do utroška odobrenog iznosa sredstava.

Ukoliko ukupan iznos svih dodijeljenih subvencija dostigne iznos od 50.000,00 KM, Javni poziv za ovu vrstu subvencije se zatvara.

Kontakt telefon 037/961-460 lokal 253 ili na e-mail: boskrupa.opcina@gmail.com

III– Način ostvarivanja prava po Javnom pozivu

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na subvencije iznosa redovne kamate:

– donosi se odluka za svakog korisnika pojedinačno, na prijedlog komisije;

– isplata se vrši se nakon dostavljanja dokaza da je korisnik subvencije izvršio uplate anuiteta prema davaocu kredita sa kojim ima zaključen ugovor Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo.

 

Preuzmite OBRAZAC – Subvencije-krediti