Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku privatnom sektoru

Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 116. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 11/18, 3/19 i 4/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu I postupku raspodjele sredstava MEG projekta kroz program finansijskih poticajnih mjera- grant šema za podršku privatnom sektoru koji se sufinansira sredstvima UNDP/ Projekt MEG i Budžeta općine, broj: 09-14-5337/19 od 07.08. 2019 godine i Amandmana No 4. Pisma sporazuma između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Općine Bosanska Krupa o implementaciji Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kada je UNDP partner u implementaciji broj: 01/N-14-4633/18 i datum 29.07.2019. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku privatnom sektoru

I – Predmet Javnog poziva

Cilj Javnog poziva je poboljšanje poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti domaćih privrednika na tržištu što će doprinijeti i povećanju stope zaposlenosti i ekonomskom razvoju općine Bosanska Krupa.
Navedeni cilj će biti realizovan kroz sufinansiranje troškova nabavka novih mašina potrebne za proširenje i osavremenjivanje proizvodnje.
Ukupni fond za poticaje iznosi 80.000 KM (40.000 KM Općina Bosanska Krupa i 40.000 KM Projekt ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini – UNDP BiH).

II Očekivani rezultati

• Minimalno 8 (osam) privrednih subjekata je unaprijedilo proizvodni proces i time su postali konkurentniji na tržištu
• Zaposleno minimalno 8 (osam) lica

III – Prihvatljivi korisnici poticajnih sredstava

Poticaji su namijenjeni:
 poslodavcima koji imaju registriran vezani obrt, posebni obrt, srodne djelatnosti ili tradicionalne i stare zanate, registrirane kao fizička lica koji su registrirani odnosno imaju sjedište na području općine Bosanska Krupa, pod uslovom da nisu bili korisnici poticajnih sredstava u okviru javnog poziva/MEG projekat iz 2018. godine.

 pravnim licima koja se bave proizvodnom djelatnosti koji su registrirani odnosno imaju sjedište na području općine Bosanska Krupa, pod uslovom da nisu bili korisnici poticajnih sredstava u okviru javnog poziva/MEG projekat iz 2018. godine.

IV – Namjena i maksimalan iznos poticajnih sredstava

Poticaj se odobrava za tehnološko unapređenje i povećanje proizvodnih kapaciteta postojećih privrednih subjekata kroz nabavku novih mašina, uz obavezu učešća poslodavca minimalno 20% od ukupne vrijednosti projekta i zapošljavanja minimalno jednog nezaposlenog lica. Maksimalan iznos po aplikantu je 10.000 KM.

V – Način podnošenja Prijave

Podnosilac prijave priprema svoju prijavu u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava koje su sastavni dio aplikacionog paketa i dostupne su na web stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba ili se mogu preuzeti na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Bosanska Krupa svakim radnim danom od 7:30 do16:00 h.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili direktno u Centru za pružanje usluga građanima Općine Bosanska Krupa na adresu: Općina Bosanska Krupa, ulica: Terzića bb; sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku privatnom sektoru – Ne otvarati“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 06.09.2019. godine.

VI – Evaluacija i odabir korisnika

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava MEG projekta kroz program finansijskih poticajnih mjera – grant šema za podršku privatnom sektoru koji se sufinansira sredstvima UNDP/Projekt MEG i Budžeta općine i Smjernicama za podnosioce prijava.

Prijavni obrazac

Smjernice

Izjava o nepostojanju sukoba interesa za Aplikante