Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za podršku razvoja turizma 2021.godine

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 10/17), člana 159. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 4/21), te člana 10. stav 3. Pravilnika o raspodjeli poticajnih sredstava za razvoj turizma 2021, broj: 01-11-4812/21 od 10.6.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu poticajnih sredstava
za podršku razvoja turizma 2021.godine

I – Predmet Javnog poziva

Cilj dodjele poticajnih sredstava jeste da pruži podršku razvoju turizma kroz poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva sa smještajnim kapacitetima; unapređenje postojećih smještajnih kapaciteta koji će doprinijeti većem broju posjeta turista i povećanju interesa turista za dužim boravkom na području općine; osnivanje i registracija novih privrednih subjekata pružaoca usluga smještaja i boravka turista; smanjenje broja nezaposlenih na području općine, kroz zapošljavanje u novoregistriranim poslovnim subjektima; povećana potražnja različitih artikala (poljoprivredno-prehrambenih artikala i svih drugih artikala koje konzumiraju turisti i direktna finansijska korist za lokalne trgovce, vlasnike obrta kućne radinosti, proizvođače suvenira i različitih zanatskih usluga, kao i pružaoce drugih turističkih usluga (najam bicikala, korištenje plovila na vodi, adrenalinski sportovi, avanturistički i slično).

II Očekivani rezultati

Realizacijom poticajnih sredstava u ukupnom iznosu očekuje se unaprijeđenje kvaliteta turističke ponude u minimalno 2 smještajna kapaciteta; registrovano minimalno 7 novih djelatnosti za pružanje usluga u turizmu; zaposleno minimalno 7 osoba u novoregistrovanim djelatnostima.

III – Prihvatljivi korisnici poticajnih sredstava

Ciljna skupina su postojeći privredni subjekti, registrirani kao fizička i pravna lica, koji se bave ugostiteljskom djelatnošću sa smještajnim kapacitetima, kao i postojeći privredni subjekti koji se bave djelatnostima iz oblasti pružanja turističkih usluga ili imaju namjeru pružanja turističkih usluga kao dopunsko ili dodatno zanimanje kao i pravna lica koja u opisu djelatnosti imaju obavljanje turističkih usluga i koja su u obavezi nakon ostvarivanja prava na poticaj obavijestiti nadležni organ o početku obavljanja turističkih usluga.

IV – Namjena i maksimalan iznos poticajnih sredstava

Sredstva za realizaciju poticajnih mjera planirana su u Budžetu Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu; konto 615511 – Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Podrška privrednim subjektima u iznosu od 100.000 KM.

Ukupan iznos poticajnih sredstava će se rasporediti na dva dijela, i to:
1. iznos od 40.000 KM za proširenje i/ili unapređenje postojećih smještajnih kapaciteta,
2. iznos od 60.000 KM za određene djelatnosti iz oblasti turističke djelatnosti.

Za dio sredstava u iznosu 40.000 KM mogu aplicirati privredni subjekti upisani u nadležni registar za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sa smještajnim kapacitetima.

Za dio sredstava u iznosu od 60.000 KM mogu aplicirati postojeći privredni subjekti koji se bave djelatnostima iz oblasti pružanja turističkih usluga ili imaju namjeru pružanja turističkih usluga kao dopunsko ili dodatno zanimanje te pravna lica koja u opisu djelatnosti imaju obavljanje turističkih usluga i koja su u obavezi nakon ostvarivanja prava na poticaj obavijestiti nadležni organ o početku obavljanja turističkih usluga (pružanje usluga turističkog vodiča, pratioca, zastupnika i animatora; turistička animacija; izdavanje u zakup vozila, bicikla, rafting čamaca, plovila i druge sportske opreme kao i posredovanje kod davaoca usluga radi njihovog pribavljanja; poslove na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma – avanturistički, sportsko-rekreativni, adrenalinski i dr.).

U slučaju da se ne utroše sva sredstva namijenjena za proširenje i/ili unapređenje postojećih smještajnih kapaciteta, sredstva se mogu preusmjeriti na odgovarajuće zahtjeve za sufinansiranje određene djelatnosti iz oblasti turističke djelatnosti, i obratno.

Obavezno učešće korisnika je minimalno 20% od ukupne vrijednosti predloženog projekta.

Maksimalan iznos poticaja po korisniku za izgradnju smještajnih kapaciteta i proširenje postojećih jeste do 20.000 KM, a za određene djelatnosti iz oblasti turističke djelatnosti jeste do 8.000 KM.

V – Način podnošenja Prijave

Općina Bosanska Krupa raspisuje Javni poziv na službenoj web stranici Općine, oglasnim tablama i putem lokalnih medija, koji ostaje otvoren zaključno sa danom 25.6.2021. godine, sa mogućnošću produžavanja istog u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih.
Općina Bosanska Krupa organiziraće infosate za potencijalne aplikante dana 15.6.2021. godine sa početkom u 12:00 sati u Maloj sali Doma kulture.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili direktno u Centru za pružanje usluga građanima Općine Bosanska Krupa na adresu:

Općina Bosanska Krupa,
ul. Terzića bb,
77240 Bosanska Krupa

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za raspodjelu poticajnih sredstava za razvoj turizma 2021 – Ne otvarati“.

Tekst javnog poziva i potrebne obrasce svi zainteresirani mogu preuzeti na Infopultu Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Bosanska Krupa svakim radnim danom u toku radnog vremena, kao i na web stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI – Evaluacija i odabir korisnika

Evaluacija i odabir korisnika sredstava će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom koji su utvrđeni u Pravilniku o raspodjeli poticajnih sredstava za razvoj turizma 2021 i Smjernicama za podnosioce prijava.

Prilozi:

Smjernice

Prijavni obrazac postojeci subjekti

Pravilnik

Narativni i finansijski izvjestaj

Izjava zaposljavanje

Izjava registracija djelatnosti