Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 96. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 4/21), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-11-2594/21 od 7.4.2021. godine i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa

Objavljuje se Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa koji je usmjeren ka poticaju mladim ljudima da sami osnivaju preduzeća ili obrt.
Ko može aplicirati?

Sredstva iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu, planirana u budžetskoj stavci pod nazivom Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Finansiranje omladinskih Start-up biznisa dodjeljuju se za interesantne poslovne ideje koje će se realizirati na području Općine Bosanska Krupa i to:
• nezaposlenim fizičkim licima sa prebivalištem na području općine Bosanska Krupa (osobe od navršenih 18 godina do navršenih 35 godina starosti), pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici, iako su to nekada bili,
• timovima u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba, a koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju biznis plana), je veća ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Podnosioci prijava koji su u posljednje tri godine (2018, 2019 i 2020. godini) dobili sredstva od strane Općine Bosanska Krupa za pokretanje vlastitog biznisa, a isti se pokazao da nije održiv, odnosno biznis nije opstao na tržištu, nemaju pravo učešća.

Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan?
Kroz biznis plan se mogu obraditi ideje u svim djelatnostima
osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode)
pod uslovom da se realizuje na području općine Bosanska Krupa.

Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Šta se finansira Javnim pozivom?
Općina Bosanska Krupa će osigurati finansiranje za uspješno ocijenjen biznis plan i to:
• troškove registracije firme,
• dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora do visine odobrenih sredstava,
• dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
• dio ili u cjelosti troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine odobrenih sredstava,
• dio ili u cjelosti troškove nabavke opreme, mašina, alata koji moraju biti novi do visine odobrenih sredstava
Podnosiocu prijave može biti odobren iznos sredstava od 2.500,00 KM do 5.000,00 KM. Isti su dužni naznačiti u svom biznis planu iznos traženih sredstava (2.500,00 KM do 5.000,00 KM) sa naznakom za koje stavke (pojedinačno opisati stavke) su sredstva potrebna i tačan iznos sredstava.

Način podnošenja prijave
Poslovnu ideju kojom se vrši prijava potrebno je pretočiti u poslovni plan/prijavni obrazac prema originalnom obrascu prijave čija forma je sastavni dio Javnog poziva.

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenata:
• Obrazac prijave/poslovni plan u zadanoj formi,
• CIPS prijava prebivališta podnosioca/svih članova tima,
• Uvjerenje Biroa rada ili Porezne Ispostave Bosanska Krupa da je podnosilac prijave/članovi tima evidentiran/i kao nezaposlena/e osoba/e.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom mora biti kompletan da bi bio uzet u razmatranje. Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.
Prijava zajedno sa pratećom dokumentacijom se predaje u zatvorenoj koverti putem pošte ili lično na adresu:

Općina Bosanska Krupa
Terzića bb 77240 Bosanska Krupa
sa naznakom:”Ne otvarati-Prijava na Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa”
Javni poziv traje 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, službenoj web stranici i oglasnim tablama Općine.

Provođenje postupka
Otvaranje i evaluaciju pristiglih prijava vrši Komisija za ocjenu poslovnih ideja mladih imenovana od strane Općinskog načelnika. U radu Komisije mogu učestvovati stručna lica, odnosno privrednici o čemu odlučuje Općinski načelnik Rješenjem o imenovanju komisije.

Da bi se zaštitili svi podnosioci prijava članovi Komisije prije samog otvaranja prijava potpisuju Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti.

Sa svim odabranim podnosiocima prijava će se potpisati ugovor kojim će se definisati prava i obaveze Općine Bosanska Krupa kao Davaoca sredstava i izabranog kandidata kao Korisnika sredstava. Korisnik sredstava je dužan u roku od 6 (šest) mjeseci od dana uplate sredstava registrovati se u onom obliku koji je naveo u prijavnom obrascu, kao i utrošiti sva doznačena sredstva onako kako je to naznačeno u prijavnom obrascu koji je sastavni dio ugovora.
Ciljevi javnog poziva
Ciljevi ovog načina dodjele sredstava su:
• probuditi poduzetnički duh među mladim ljudima,
• motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama,
• obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti,

• omogućiiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog biznisa

Kontakt informacije:
Ranela Keranović – stručni saradnik za rad s mladima i nevladinim organizacijama
Tel: ++387 37 961-460
E-mail: ranelak@opcinabosanskakrupa.ba
Web: opcinabosanskakrupa.ba

Upustvo-za-popunjavanje-2021

Prijavni-obrazac-start-up-2021