Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2019. god

Na osnovu Pravilnika o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u Općini Bosanska Krupa za 2019. godinu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa”, broj 7/19) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku razvoja poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2019. godinu

I Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u općini Bosanska Krupa, za 2019. godinu, za slijedeće proizvodnje;

1. Proizvodnja maline
2. Proizvodnja krastavca kornišona
3. Proizvodnja povrća u plastenicima od 100 m2 do 200 m2
4. Proizvodnja meda

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede u općini Bosanska Krupa za 2019. godinu imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

III Kriteriji i način realizacije

1. Proizvodnja maline planirani iznos 40.000 KM

1.1. Pravo na novčanu podršku za proizvodnju maline imaju proizvođači koji proizvedu i plasiraju malinu na tržište registriranom prerađivaču ili otkupljivaču.
1.2. Visina novčane podrške za proizvedeni i predati kilogram maline predstavlja odnos planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupne proizvedene-predate maline u količini do 5.000 kg po podnešenom zahtjevu proizvođača.
1.3. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači su obavezni uz zahtjev dostaviti sliijedeću dokumentaciju:
a) Potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem (ovjerena kopija)
b) Dokaz o predatim količinama maline, ovjeren i potpisan raster otkupa od strane
otkupljivača
c) Potvrda banke o otvorenom računu

2. Proizvodnja krastavca kornišona, planirani iznos 20.000 KM

2.1.Pravo na novčanu podršku za proizvodnju krastavca kornišona imaju proizvođači koji proizvedu i plasiraju krastavac kornišon na tržište registriranom prerađivaču ili otkupljivaču.
2.2. Visina novčane podrške za proizvedeni i predati kilogram krastavca kornišona predstavlja odnos planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupno proizvedene-predate količine krastavca u količini do 5.000 kg po podnešenom zahtjevu proizvođača.
2.3. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači su obavezni uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) Potpisan Ugovor sa prerađivačem ili otkupljivačem ( ovjerena kopija)
b) Dokaz o predatim količinama krastavca kornišona , ovjeren i potpisan raster otkupa od strane otkupljivača
c) Potvrda banke o otvorenom računu

3. Proizvodnja povrća u plastenicima od 100 m2 do 200 m2 , planirani iznos 20.000 KM

3.1. Pravo na novčanu podršku za proizvodnju povrća u plastenicima imaju proizvođači koji proizvode povrće u plastenicima na površini od minimalno 100 m2 do 200 m2 površine.
3.2. Visina novčane podrške po m2 površine plastenika predstavlja odnos planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupne površine plastenika po podnesenim zahtjevima proizvođača koji ispunjavaju propisane uslove.
Proizvođači koji proizvode povrće na površini većoj od 200 m2, ostvaruju novčanu podršku za 200 m2 površine.
3.3. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni podnijeti zahtjev Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, po objavljenom Javnom pozivu.
Uz zahtjev proizvođači su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) Potvrda banke o otvorenom računu
Po podnesenom zahtjevu nadležna služba utvrdit će i zapisnički konstatovati da li se plastenik koristi, vrstu proizvodnje i proizvodnu površinu plastenika.

4. Proizvodnja meda, planirani iznos 9.000 KM

Pravo na novčanu podršku imaju proizođači koji u vlasništvu posjeduje najmanje 20 aktivnih pčelinjih društava u 2019. godini koja su pod nadzorom veterinarske organizacije.
Ukupno planirana novčana sredstva za ovu vrstu podrške podijelit će se prema broju pčelinjih društava u vlasništvu proizvođača meda koji ispunjavaju propisane uslove.
Za stvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom Javnom pozivu proizvođači su obavezni uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:
a) Izjavu općinskog/ udruženja pčelara o broju pčelinjih društava u vlasništvu proizvođača
b) Potvrdu o provedenim obaveznim mjerama koju izdaje ovlaštena veterinarska organizacija
c) Potvrda banke o otvorenom računu

IV Način izbora korisnika

Nakon provedenog postupka utvrđivanja uslova za ostvarivanje prava na novčanu podršku i sačinjavanja zapisnika na licu mjesta za podrške gdje je to propisano Pravilnikom o vrsti, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede općine Bosanska Krupa za 2019. godinu (“Sl. Glasnik općine Bosanska Krupa” broj 7/19), Služba nadležna za poslove poljoprivrede općine Bosanska Krupa, sačinit će prijedlog liste korisnika koji su ostvarili pravo na novčanu podršku i dostaviti Općinskom načelniku, nakon čega će Općinski načelnik donijeti Rješenja o odobravanju i visini novčanih podrški.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podnosiocima zahtjeva koji su podnijeli neblagovremeno zahtjev, donijeti će se Rješenje o odbacivanju istog, a podnosiocima nepotpunih zahtjeva Rješenje o odbijanju.

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv mogu u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja o odbacivanju ili odbijanju izjaviti žalbu općinskoj Komisiji za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Odluka Komisije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda je konačna te se protiv iste ne može izjaviti žalba.

V Posebne napomene

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem Pisarnice, na obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa.
Rok za podnošenje zahtjeva je 01.11.2019.godine
Javni poziv će biti objavljen na sredstvima informisanja općine Bosanska Krupa; ,Radiu Bosanska Krupa, web stranici općune Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba i oglasnim pločama općine.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 08:00 do 15:30 sati.