Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 106. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (“Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa” broj: 4/21) i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-2561/21 od 6.4.2021. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Pozivaju se omladinska udruženja, fondacije i neformalne grupe mladih da kandidiraju svoje projekate koji će se su/finansirati iz Granta za mlade.

Osnovni cilj je podržati projekte mladih u različitim oblastima djelovanja: ekologija, kultura, sport, društveni život, obrazovanje, socijalna zaštita, infrastruktura i dr.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju:
• omladinska udruženja koja se nalaze na spisku omladinskih udruženja na području općine Bosanska Krupa,
• fondacije koje rade za mlade,
• neformalne grupe mladih sa područja Općine Bosanska Krupa, uz administrativnu podršku udruženja i fondacija registriranih u Bosni i Hercegovini (najmanje tri člana od toga najmanje dvije osobe moraju biti mladi u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina)

Aplikanti po objavljenom javnom pozivu mogu prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za su/finansiranje jednog projekta iznosi 1.000,00 KM, a maksimalan iznos koji može dobiti jedno omladinsko udruženje, fondacija i neformalna grupa mladih iznosi 2.000,00 KM.

Prijava treba sadržavati:
Za omladinska udruženja i fondacije:
• popunjen prijavni obrazac za omladinska udruženja i fondacije,
• rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena fotokopija, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• transakcijski račun (ovjerena fotokopija ugovora s bankom ili potvrda banke, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• projekt koji se predlaže razrađen na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.
• za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole,

Komisija za odabir projekata za su/finansiranje iz Granta za mlade će izvršiti provjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti da li se udruženje nalazi na spisku omladinskih udruženja.

Za neformalne grupe mladih:
• popunjen prijavni obrazac za neformalne grupe mladih, ovjeren i potpisan od strane udruženja koje pruža administrativnu podršku i koordinatora neformalne grupe mladih,
• rješenje o registraciji udruženja ili fondacije koje pruža administrativnu podršku (ovjerena fotokopija, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• biografija svih članova neformalne grupe mladih,
• transakcijski račun udruženja koje pruža administrativnu podršku (ovjerena fotokopija ugovora s bankom ili potvrda banke, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• projekt koji se predlaže razrađen na propisanom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva,
• za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole,

Komisija za odabir projekata za su/finansiranje iz Granta za mlade će izvršiti provjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti da li je neformalna grupa mladih dostavila detaljan finansijski izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava, ako su istoj dodjeljena sredstva u prethodnoj godini.

Omladinska udruženja koja su učestvovala na Javnom pozivu za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta općine Bosanska Krupa za 2021. godinu (Granta za NVO) i koja se nalaze na utvrđenoj Rang listi za su/finansiranje projekata sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa u tekućoj budžetskoj godini, neće ostvariti pravo na dodjelu sredstava za su/finansiranje po ovom Javnom pozivu.

Komisija za odabir projekata za su/finansiranje iz Granta za mlade vrši odabir projekata na osnovu slijedećih kriterija:

a) Pozitivni kriteriji
• da se projekt odnosi na sve kategorije mladih Općine i da će se provesti na području Općine Bosanska Krupa,
• da je ispoštovana procedura za pisanje projekta,
• da je jasno definirana ciljna grupa i da obuhvata veći broj korisnika usluga sa jednakom kvalitetom isporuke,
• da su očekivani rezultati mjerljivi, realni i ostvarivi,
• da angažira ili ima kao ciljnu grupu marginalizirane grupe (npr., osobe s onesposobljenjem, Rome, nacionalne manjine, socijalno ugrožene grupe itd.),
• da kao fokus ima ljudska prava, demokraciju, rodnu ravnopravnost, rad s mladima i politiku prema mladima, građanski aktivizam, ekologiju, zdrav način življenja, borbu protiv ovisnosti, seksualno reproduktivno zdravlje i slično,
• da mladi provode sve aktivnosti ili dio njih,
• da je budžet realan i u skladu sa aktivnostima.

b) Eliminatorni kriteriji
• Komisija za odabir projekata za su/finansiranje iz Granta za mlade službenom provjerom utvrdila da se udruženje ne nalazi na spisku omladinskih udruženja
• Komisija za odabir projekata za su/finansiranje iz Granta za mlade službenom provjerom utvrdila da neformalna grupa mladih nije dostavila detaljan finansijski izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava, ako su istoj dodjeljena sredstva u prethodnoj godini,
• sve aktivnosti se događaju van Općine Bosanska Krupa,
• obrazac za projekte nije popunjen/ovjeren/potpisan,
• projektom se podržava rad političke stranke,
• projekt ne promovira rad s mladima, politiku prema mladima i volonterizam,
• nedostaju ključne informacije o projektu,
• aplikant ne ispunjava uslove Javnog poziva,
• Budžet u projektu nije jasan odnosno nisu detaljno razrađene sve stavke/nedostaje tačan iznos po stavkama.

Za ocjenu projekata na osnovu pozitivnih kriterija koristi se skala od 1 do 5 bodova za svaki od kriterija. Svaki član Komisije dodjeljuje bodove za svaki od kriterija pojedinačno. Konačna ocjena bodova predstavlja zbroj bodova svih članova Komisije.

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. U slučaju dostavljanja poštom, kao datum dostavljanja će se smatrati datum na poštanskom žigu.

Nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objavit će se rezultati Javnog poziva na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Bosanska Krupa.

Nakon donošenja zaključka o raspodjeli sredstava, Općinski načelnik zaključuje ugovor sa aplikantima, koji sadrži prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja provođenja odobrenog projekta, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente narativnog i finansijskog izvještavanja o provođenju projekta.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, jednokratno ili u ratama, u skladu s prilivom budžetskih sredstava Općine Bosanska Krupa.

Kontakt informacije:
Ranela Keranović – stručni saradnik za rad s mladima i nevladinim organizacijama
Tel: ++387 37 961-460
E-mail: ranelak@opcinabosanskakrupa.ba

Prijave se podnose lično u zatvorenim kovertama putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na protokolu Općine Bosanska Krupa ili preporučeno poštom na adresu:
Općina Bosanska Krupa, Terzića bb sa naznakom „Za Komisiju za odabir projekata za su/finansiranje iz granta za mlade – NE OTVARAJ“

Predlagačima neblagovremenih, nepotpunih projekata i projekata koji su diskvalificirani zbog postojanja eliminatornih kriterija, te projekata koji su uvršteni na rang listu, ali za njihovo su/finansiranje nedostaju raspoloživa sredstva, Komisija dostavlja pismenu obavijest sa obrazloženjem.

 

 

Obrazac 1-Prijavni obrazac za omladinska udruženja

Obrazac 2-Prijavni obrazac za neformalne grupe mladih

Obrazac 3-Projekt koji se predlaže za neformalne grupe mladih i omladinska udruženja-Grant za mlade