Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17), člana 106. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj: 4/21) i člana 2. stav 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-2540/21 od 6.4.2021. godine raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

I

Raspisuje se javni poziv za su/finansiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu.

II

Za su/finansiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu planirana su sredstva u razdjelu 11, glava 118, ekonomski kod 614 324 – Tekući transferi udruženjima građana – Grant za NVO – iznos od 15.000,00 KM.

III

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju udruženja i druge nevladine organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa čiji će se projekti realizirati na području općine Bosanska Krupa u budžetskoj 2021. godini, a odnose se na oblasti:
• ljudska prava i prava djeteta,
• jačanje demokracije, a naročito većeg učešća žena i mladih u društvenom životu,
• zapošljavanje, a naročito rješavanje problema nezaposlenosti mladih,
• socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, a naročito: pomoć žrtvama rata, raseljenim licima, povratnicima, pomoć starim, bolesnim i hendikepiranim osobama, djeci sa posebnim potrebama, djeci bez roditeljskog staranja, djeci i mladima asocijalnog ponašanja, žrtvama nasilja u porodici, disfunkcionalnim porodicama i porodicama u stanju izražene socijalne potrebe,
• obrazovanje, a naročito opismenjavanje prekvalifikacija, dokvalifikacija, profesionalna orijentacija mladih, edukativni i drugi programi za borbu protiv aktuelnih poroka u društvu (alkoholizam, nikotinizam, droga, prosjačenje, prostitucija i drugi oblici društveno neprihvatljivog ponašanja),
• prostitucija i drugi oblici društveno neprihvatljivog ponašanja,
• kultura, a naročito afirmacija mladih stvaralaca te očuvanje tradicije, kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine i nacionalnih manjina,
• sport, a naročito razvoj amaterskog sporta, sportske aktivnosti za djecu i omladinu, sportsko-rekreativni sadržaj za građane uključujući i invalidne osobe, pomoć talentiranim sportistima, te razvoj i unapređenje sportske infrastrukture.

IV

Po javnom pozivu za realizaciju projekata može se prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za su/finansiranje jednog projekta iznosi 1.000,00 KM, a maksimalan iznos koji može dobiti jedna NVO iznosi 2.000,00 KM.

V

Osnovni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:
• Izražene potrebe stanovništva za projektom,
• Područje na kojem se projekat realizira,
• Procent stanovništva ili određenih kategorija koje će osjetiti efekte projekta,
• Korist zajednice od realizacije projekta,
• Realizacijom projekta osigurava se zapošljavanje,
• Projekat je od posebnog značaja za mlade,
• Utjecaj projekta na realizaciju drugih projekata u općini,
• Učešće predlagača projekta vlastitim ili donatorskim sredstvima,
• Održivost projekta.

Dodatni kriteriji za vrednovanje i odabir projekata su:
• Inovativni aspekt projekta,
• Posjedovanje ljudskih resursa za realizaciju projekta (lista osoblja),
• Uključenost volontera, a naročito mladih u realizaciji projekta,
• Uspješnost u realizaciji ranijih projekata,
• Iz projekta je vidljiv definisan i jasan način praćenja evaulacije projekta.

Eliminatorni kriteriji koji diskvalificiraju predloženi projekat su:
• Projekat nije vezan za oblasti iz tačke III Javnog poziva,
• Tema projekta nije podudarna sa ciljevima i zadacima, odnosno registriranom djelatnošću predlagača projekta,
• Projekat podnesen u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne informacije u prijavnom obrazcu za predlaganje projekta,
• Projektom nisu detaljno opisane sve stavke,
• Uz projekt je priložena netačna dokumentacija,
• Nije dostavljena sva tražena dokumentacija,
• Prijavni obrazac/Obrazac za projekte nije potpisan/ovjeren od strane predlagača projekta,
• Za realizaciju projekta obezbijeđena su sredstva u punom iznosu od drugog donatora,
• Službenom provjerom utvrđeno da udruženje nije upisano u Bazu podataka nevladinih organizacija Općine Bosanska Krupa, odnosno da nije podnesena prijava za upis u Bazu podataka NVO,
• Službenom provjerom utvrđeno da udruženje nije dostavilo narativni i finansijski izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava u prethodnoj godini,
• Budžet u projektu nije jasan odnosno nisu detaljno razrađene sve stavke/nedostaje tačan iznos po stavkama.

VI

Postupak vrednovanja i odabira projekata vrši se na način i u skladu sa kriterijima utvrđenim Odlukom o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu za su/finansiranje projekata NVO koju provodi Komisija za odabir projekata iz Granta za NVO, koju imenuje Općinski načelnik.

VII

Prijava odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu se vrši na propisanom prijavnom obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva i može se preuzeti sa službene web stranice općine ili na info pultu općine Bosanska Krupa.

Prijava projekata se može podnijeti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Bosanska Krupa, ul. Terzića bb, sa naznakom: „Komisija za odabir projekata iz Granta za NVO“ a može se podnijeti i neposredno predajom na pisarnici Općine Bosanska Krupa.

Uz prijavni obrazac za predlaganje projekata obavezno se prilaže:
• Rješenje o upisu u registar udruženja ili rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena fotokopija, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• Identifikacijski broj iz registra poslovnih subjekata (ovjerena fotokopija, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• Razrađen projekat na propisanom obrascu (Obrazac 2) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva,
• Dokaz da su obezbijeđena vlastita sredstva (Izjava ovjerena pečatom Udruženja),
• Dokaz da su obezbjeđena sredstva drugog donatora za dio projekta koji se predlaže (Potvrda/Ugovor donatora ili Izjava predlagača projekta),
• Izjava ovlaštenog lica predlagača projekta da nije dobio sredstva od drugog donatora za kompletan/dio projekta koji se predlaže za sufinansiranje sredstvima Budžeta Općine Bosanska Krupa,
• Transakcijski račun udruženja (ovjerena fotokopija ugovora s bankom ili potvrda banke, ovjera ne smije biti starija od 60 dana),
• Potvrda pisarnice o prijemu zahtjeva za upis u Bazu podataka NVO sa tačno navedenim prilozima koji se prilažu uz zahtjev, ukoliko NVO nije upisana u Bazu podataka nevladinih organizacija na području Općine Bosanska Krupa.

Komisija za odabir projekata iz Granta za NVO će izvršiti provjeru u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti da li je udruženje upisano u Bazu podataka NVO/podnijelo zahtjev za upis, kao i provjeru da li je udruženje dostavilo detaljan narativni i finansijski izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava, ako su istom dodjeljena sredstva u prethodnoj godini.

VIII

Rok za prijavu projekta po javnom pozivu je 15 dana od dana objave na Radiu Bosanska Krupa, web stranici općine Bosanska Krupa (www.opcinabosanskakrupa.com) i oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Predlagačima neblagovremenih, nepotpunih projekata i projekata koji su diskvalificirani zbog postojanja eliminatornih kriterija, te projekata koji su uvršteni na rang listu, ali za njihovo su/finansiranje nedostaju raspoloživa sredstva, Komisija dostavlja pismenu obavijest sa obrazloženjem.

Obrazac 1-Prijavni obrazac za NVO

Obrazac 2-Projekt koji se predlaže-Grant za NVO