OBAVIJEST

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan Poslovna zona „Vatreni mlin“ u formi Prednacrta stavljaju na javni uvid.

Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8:00h do 13:00h, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici Općine Bosanska Krupa http://www.opcinabosanskakrupa.ba.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Prednacrt Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“ mogu se dostaviti pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida, kao i putem e-maila na adresu; urban.krupa@gmail.com ili direktno na adresu Općina Bosanska Krupa, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje, ul. Terzića bb, sa naznakom očitovanje na Prednacrt Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“.

Navedeni dokument ostaje na javnom uvidu do 23.07.2018. godine.

Javna rasprava održat će se u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi dana 24.07.2018. (utorak) sa početkom u 10:00 sati.

Tekst

Odluka o provođenju regulacionog plana

IZVOD

POSTOJEĆE STANJE

KONCEOT SA NAMJENOM

NAMJENA POVRŠINA

PARCELACIJA

SAOBARAĆAJ

UKLANJANJE OBJEKATA

GRAĐEVINSKE I REGULACIONE

INFRASTRUKTURA