Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Prostorna osnova izmjena i dopuna Prostornog plana općine Bosanska Krupa 2007. do 2027. god. stavlja na javni uvid. Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 800 do 1300 u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na web stranici općine Bosanska Krupa.
Primjedbe, prijedloge, sugestije, mišljenja i sl. na PROSTORNU OSNOVU mogu se dostaviti do 05.11.2018. godine pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, kao i putem pošte na adresu Općina Bosanska Krupa, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje ul. Terzića bb, sa naznakom „očitovanje na PROSTORNU OSNOVU izmjena I dopuna Prostornog plana općine Bos. Krupa 2007-2027“, ili putem e-mail adrese urban.krupa@gmail.com.

NAVEDENI DOKUMENT OSTAJE NA JAVNOM UVIDU DO 05.11.2018. GODINE. JAVNA RASPRAVA ODRŽAT ĆE SE U MALOJ SALI DOMA KULTURE U BOSANSKOJ KRUPI DANA 30.10.2018. (UTORAK) SA POČETKOM U 9,00 SATI.

Osnovna koncepcija prostornog plana

Prostorna osnova tekst JUL skracena verzija