Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane građane i pravne subjekte da se Regulacioni plan „Industrijska zona“ u formi Prednacrta stavljaju na javni uvid.
Uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 8:00 h do 13:00h, u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te na ovom link-u.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Prednacrt Regulacionog plana „Industrijska zona“ mogu se dostaviti pismeno kroz knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida, kao i putem e-maila na adresu; urban.krupa@gmail.com ili pismenim putem direktno Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bosanska Krupa.

Navedeni dokument ostaje na javnom uvidu do 04.12.2017. godine.

Javna rasprava održat će se u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi dana 05.12.2017. (utorak) sa početkom u 11:00 h.

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove