OBAVIJEST O PRESTANKU VAŽENJA RADNIH KNJIŽICA

Obavještavaju se poslodavci-pravna lica, građani i uposlenici sa teritorije općine Bosanska Krupa da su u skladu sa članom 176. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj 26/16), odredbe člana 163-165. navedenog zakona, koje su se odnosile na radne knjižice, prestale da važe zaključno sa 30.06.2016. godine. U skladu sa uputama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, poslodavci su dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana prestanka važenja iste, odnosno najdalje do 31.08.2016. godine. Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan članom 176. Zakona o radu, i dalje zadržava svojstvo javne isprave, te će se moći i dalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze.
U skladu sa navedenim, radnik se može koristiti vraćenom radnom knjižicom i nakon 01.07.2016. godine, i to u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti. Od 01.07.2016. godine, sve podatke koji su relevantni za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i nekih drugih prava, radnici će moći pribaviti od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i od Porezne uprave Federacije BiH. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa članom 15. Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima, dužan je obaveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u roku od 5 (pet) dana od dana podnošenja zahtjeva, izdati uvjerenje o podacima registriranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda, koji ima karakter javne isprave. Porezna uprava Federacije BiH, u skladu sa članovima 18. i 19. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema sa traženim podacima svakom subjektu upisa, na njegov lični zahtjev. Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidenciju u Jedinstvenom sistemu od 01.01.2011.godine.
Ukoliko poslodavac-pravno lice odbije radniku vratiti radnu knjižicu u skladu sa članom 164. stav 2. i članom 176. stav 2., Zakon o radu predvidio je izricanje novčane kazne u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčane kazne u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM.