Obavijest o produženju roka Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko sanskog kantona je 22.03.2019. godine objevilo u Unsko sanskim novinama „KRAJINA“ Javni poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih promjenom namjene poljoprivrednog zemljišta i zakupa pašnjaka. Kako postoji potreba da se produži rok za podnošenje zahtjeva po navedenom Javnom pozivu, obaviještavamo sve zainteresirane da se Zahtjev potpisan od podnosioca zahtjeva (kod pravnih lica potpisan od odgovorne osobe u pravnom licu i ovjeren pečetom podnosioca zahtjeva) sa kompletnom dokumentacijom (dokazi o ispunjavanju uvjeta) korisnik dostavlja općinskoj/gradskoj poljoprivrednoj službi zaključno sa 24.05. 2019. godine.
Općinske/gradske službe podnešene Zahtjeve sa dokumentacijom dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a najkasnije do 31.05.2019. godine, sa naznakom Prijava na Javni poziv- korištenje namjenskih sredstava za uređenje zemljišta.