Obavještenja o javnoj nabavci za usluge: podrške i tekućeg održavanja programa Gauss WebPresenter

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-14-1443/19 od 26.02.2019.godine, Općina Bosanska Krupa kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 21. stav c) i članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obaviještenja o javnoj nabavci za usluge: podrške i tekućeg održavanja programa Gauss WebPresenter, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Bosanska Krupa, tel: od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 11.03.2019.godine.