OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1272-1-3-23-3-15/19

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:15.3.2019. u 9:29
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263116080007
Kontakt osoba: Selma Bužimkić
Telefon: (037) 316-918
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta,
aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sanaciji mosta na Unadžiku, općina Bosanska Krupa
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
45221119-9
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12955,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
30 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
31.3.2019.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 1.4.2019. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 1.4.2019. 12:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terzića bb, zgrada općine Bosanska Krupa