OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1272-1-3-57-3-56/18

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.6.2018. u 9:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263116080007
Kontakt osoba: Selma Bužimkić
Telefon: (037) 316-918
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta,
aerodroma i sportskih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na sanaciji i rekonstrukciji dijela lokalnih cesta u općini Bosanska Krupa
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
45233120-6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
98260,64
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 kalendarskih dana
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
28.6.2018.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 29.6.2018. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 29.6.2018. 12:15:00
Adresa i mjesto: ul. Terzića, zgrada općine Bosanska Krupa