Obavještenje o nabavci računara i računarske opreme za potrebe JOOU općine Bos. Krupa 1272-7-1-73-3-57/21

Obavještenje o nabavci -nabavka računara i račununarske opreme