OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1272-1-2-15-3-14/17
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:13.4.2017. u 11:16
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB: 4263098160006
Kontakt osoba: Selma Bužimkić
Telefon: (037) 316-918
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog
planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i
analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga urbanističkog planiranja-izrada izmjena i dopuna Prostornog plana općine Bosanska
Krupa 2007-2027
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
71410000-5
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
56000,00
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
I Faza – priprema i izrada Prostorne osnove , u roku od 120 dana od potpisivanja Ugovora za predmetnu
nabavku. II Faza – izrada prednacrta, nacrta i prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana općine
Bosanska Krupa 2007. do 2027. godine, u roku od 120 dana od dana usvajanja prijedloga Prostornog
plana USK-a za period 2012-2032.
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
4.5.2017.
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 5.5.2017. 12:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme: 5.5.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto: ul. Terzića bb, zgrada općine Bosanska Krupa