Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu: usluge odabira Banke za kreditno zaduženje općine-po lotovima