Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Uklanjanje objekata u obuhvatu regulacionog plana „Vatreni mlin“