Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 07-14-6390/18 od 24.09.2018. godine