Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka materijala za održavanje cesta na području Općine Bosanka Krupa