Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke radova na prenosu sekundarnog cjevovoda i vodovodnih priključaka sa azbestcementnog na PHD cjevovod u ul. Prvomajska, općina Bos. Krupa