Odluka o poništenju postupka nabavke

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70 stav (4) I (6), u konkurentskom postupku nabavke radova – rušenje ograde u Bos. Otoci, općina Bosanska Krupa, na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke Općinski načelnik, kao rukovodilac organa uprave, donosi:

ODLUKU
o poništenju postupka nabavke

Poništava se konkurentski postupak javne nabavke – nabavka radova- rušenje ograde u Bos. Otoci, općina Bosanska Krupa, koji je objavljen dana 14.11.2019. godine na Portalu javnih nabavki (Obaviještenje o nabavci broj: 1272-7-3-121-3-87/19), iz razloga jer u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-14-7746-1/19 od 14.11.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog postupka – nabavka radova- rušenje ograde u Bos. Otoci, općina Bosanska Krupa. Obavještenje o nabavci broj: 1272-7-3-121-3-87/19 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 14.11.2019. godine i službenoj web stranici općine. Po objavljenom obavještenju rok za prijem ponuda je bio 26.11.2019. godine do 12,00 sati. Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima: doo „Dizdarević Merc“ Bosanska Krupa, doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa i doo „BC-Gradnja“ Bos. Krupa (istovremeno sa slanjem obavijesti o nabavci na Portal javnih nabavki). Tenderska dokumentacija zajedno sa obavještenjem objavljena na portalu javnih nabavki.(TD preuzelo 6 ponuđača –izvještaj o preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača)
Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa nije pristigla nijedna ponuda.
Komisija za provođenje postupka javne nabavke je na zapisnik od 26.11.2019. godine konstatovala da po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda u predmetu javne nabavke radova –rušenje bespravno izgrađenih objekata u općini Bosanska, nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku, te je predložila Ugovornom organu poništenje postupka javne nabavke u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.
Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije, ne nalazeći ni jedan razlog za donošenje drugačije odluke u odnosu na prijedlog komisije, jer je nesumnjivo utvrđeno da nije bilo ponuda čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.
Iz navedenih razloga, primjenom člana 69.stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u skladu sa članom 99. i 101. ZJN od dana objave. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.