Održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa vijećnici su razmatrali i usvojili dokumente koji se između ostalog odnose na izgradnju kolektivne stambene zgrade, zakup poljoprivrednog zemljišta, kao i zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, zatim rad javnih ustanova, plan zimske službe, reprogram kredita komunalnog preduzeća.

Sjednica je uobičajeno počela vijećničkim pitanjima i odgovorima. Nakon toga razmatrana je i usvojena odluka kojom se odobrava izgradnja kolektivno-stambene zgrade na dijelu zemljišta u površini od 750 m² u blizini MSŠ Safet Krupić. Naime, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u okviru „Regionalno-stambenog programa u BiH“ zatražilo je od određenih općina i gradova u Federaciji nominovanje potencijalnih lokaliteta za izgradnju kolektivno stambenih zgrada i rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica. Jedan od uslova za izbor prioritetnih općina u pomenuti program i dodjelu sredstava za izgradnju objekata je spremnost općine da obezbijedi zemljište koju je Bosanska Krupa i izrazila na osnovu analize nadležne službe i potvrdila usvajanjem ove odluke.

Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa odabranih putem javnog poziva. Većinu glasova dobio je i Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Bosanska Krupa i rasporedu poslovne djelatnosti na području općine Bosanska Krupa. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi, način i postupak dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina, način plaćanja zakupnine i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostora, na kojima pravo raspolaganja ima Općina Bosanska Krupa, te određuje raspored poslovnih djelatnosti u Bosanskoj Krupi.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o uslovima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u općini Bosanska Krupa. Nova odluka ne podrazumijeva „idejno rješenje“ uz zahtjev za odobrenje postavljanja ili popravak instalacija. Donesena je radi efikasnost postupka, te pojeftinjenja učešća korisnika u istom.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na reprogram obaveza po izdatoj garanciji Federalnom ministarstvu finansija za otplatu kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt „Urbana infrastruktura i pružanje usluga“ za JKP „10. JULI“ Bosanska Krupa.

Tretirani su i akti neophodni za funkcionisanje javnih ustanova Centar za socijalni rad i Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje. Imenovani su privremeni upravni odbori i utvrđeni programi rada za tekuću godinu za obe ustanove a za Centar za socijalni rad još Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravila ustanove.

Među materijalima koji su dobili podršku većine su Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za legalizaciju rekonstrukcije dalekovoda „Selimagići“ Mahmić Selo i Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izmještanje elektroenergetskog objekta dalekovoda „Gornji Petrovići“ i trafostanice

Na današnjoj sjednici doneseni su i zaključci kojima se usvajaju i na javni uvid i raspravu stavljaju Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ i Nacrt Regulacionog plana „Industrijska zona“ u trajanju od 30 dana počev od 9.2.2018. do 12.3.2018. godine. Nacrti navedenih planova bit će objavljeni na internet stranici Općine Bosanska Krupa, te svim zainteresiranim licima stavljeni na javni uvid u prostorijama objekta Općine Bosanska Krupa. Javni uvid i raspravu o izmjenama i dopunama osigurat će i provesti nosilac pripreme Općina Bosanska Krupa putem Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove i nosilac izrade „Institut za građevinarstvo IG“ Banja Luka u saradnji sa Komisijom za statut i propise Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Zainteresovana lica svoje primjedbe i sugestije mogu upućivati nosiocu pripreme pismenim putem, neposredno u knjigu primjedbi i sugestija u Centru za dozvole u zgradi Općine Bosanska Krupa, te putem e-maila na adresu: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba. Javne rasprave održat će se u maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi 13.3.2018. godine, o RP „Luke“ sa početkom u 10.00 sati, a o RP „Industrijska zona“ sa početkom u 12.30 sati.

Prijedlog plana zimske službe, operativni plan radova na održavanju prohodnosti gradskih ulica i nekategorisanih puteva na području općine Bosanska Krupa za 2018. godinu je također usvojen što je od posebnog značaja za blagovremeno vršenje pripreme cesta, punktova, posipnog materijala, sredstava rada i radne snage. Njime su putni pravci podijeljeni prema tri prioriteta. U prvoj su gradske ulice I kategorije gdje zastoj u odvijanju saobraćaja ne smije biti duži od 5 sati. U pravce drugog prioriteta uvrštene su gradske ulice II i III kategorije, ulice u Bosanskoj Otoci, lokalni putevi, pješačke komunikacije i trotoari gdje zastoj u odvijanju saobraćaja ne smije biti duži od 8 sati, a u puteve trećeg prioriteta uvršteni su putni pravci za čije čišćenje se mjesnim zajednicama dodjeljuje pogonsko gorivo i u njima zastoj u odvijanju saobraćaja ne smije biti duži od 72 sata od vremena prestanka padavina. Plan zimske službe sačinjen je za prosječne vremenske uslove u zimskom periodu, dok je za složenije slučajeve, u slučaju obilnijih padavina koje su u rangu elementarne nepogode, predviđeno angažiranje Štaba civilne zaštite.
Na kraju 18. redovne sjednice prihvaćena je inicijativa „Naše stranke“ za održavanje tematske sjednice na kojoj će se razgovarati o „stanju u Domu zdravlja Bosanska Krupa“, a k znanju su primljene informacije Policijske stanice Bosanska Krupa za mjesec decembar 2017. godine i o stanju sigurnosti saobraćaja za 2017. godinu.