Održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 16 tačaka koje se, između ostalog, odnose na izmjenu u budžetu, regulacioni plan za Poslovnu zonu „Vatreni mlin“, zatim na člana OIK-a, radna tijela Općinskog vijeća, projekte koji bi se realizovali putem IFAD-a, izvještaje o radu i programe rada mjesnih zajednica.

Nakon vijećničkih pitanja jednoglasno je prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine za 2018. godinu. Kako je i naglašeno, ne radi se o klasičnom rebalansu budžeta, jer izmjene ne utječu na ukupan iznos, nego se odnose samo na preraspodjelu manjih iznosa sa jednog ekonomskog koda na drugi. Konkretno, sa koda Turističke zajednice nedostajućih 2 hiljade KM prebačeno je za organizaciju ovogodišnje Una regate.

Potom je usvojen Prijedlog odluke o prijateljstvu i saradnji Općine Bosanska Krupa sa Općinom Kahramanmaraş Onikişubat u Republici Turskoj. Prijateljstvo i saradnja uspostavlja se na obostrani interes u svrhu razvijanja kulturnih, privrednih i drugih odnosa u skladu sa tradicijom i kulturom građana pomenutih općina o čemu će se zaključiti i sporazum.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama je također dobio podršku vijećnika. Ovo ne znači promjenu iznosa taksa, samo administrativnu proceduru, odnosno usklađivanje sa Zakonom o legazilaciji bespravno izgrađenih objekata.

Pred vijećnicima se našao i Prednacrt Regulacionog plana Poslovna zona „Vatreni mlin“. Usvojen je i upućen u petnaestodnevnu javnu raspravu, od 9. do 23. jula, dok će se centralna javna rasprava održati 24. jula u Domu kulture s početkom u 10.00 sati.

Danas su izmijenjena ili dopunjena radna tijela Općinskog vijeća, ali i imenovan član Općinske izborne komisije Bosanska Krupa. U vrijeme odsustva Renate Komić, član iz reda srpske nacionalnosti bit će Miljana Adamović.

Većinu glasova dobio je i Prijedlog zaključka o dopuni zaključka o prioritetnim projektima Općine Bosanska Krupa koji bi se realizovali putem IFAD-a. Tako se među projektima koji će se sufinansirati iz ovog međunarodnog fonda našla i rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Mustelji-Šabići-Džajići-Halkića Most u MZ Veliki Badić.

Općinsko vijeće je usvojilo i zaključak kojim se daje saglasnost za produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora u obuhvatu PZ Pilana sa ŠPD Unsko-sanske šume.

Među prihvaćenim materijalima na 22. sjednici su i Prijedlog rješenja za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju odcjepnog podzemnog i zračnog dijela dalekovoda „Ćojluk“, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, zatim Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Općine Bosanska Krupa za 2017. godinu, Izvještaj o radu za 13 mjesnih zajednica za 2017. godinu i Program rada za 13 mjesnih zajednica za 2018. godinu, dok su k znanju primljene Korekcija Finansijskog plana Sportskog saveza Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu i Informacija o poduzetim mjerama i radnjama PS za april i maj 2018. godine.