Održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu bilo je 13 tačaka koje se između ostalog odnose na izmjene i dopune budžeta za ovu godinu, zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete LED svjetiljkama, izmjenu i dopunu programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga za socijalno ugrožene kategorije, plan zimske službe, akte koji se tiču pojedinih preduzeća i ustanova u Bosanskoj Krupi.

Na početku sjednice polaganjem svečane zakletve mandat je od stranačkog kolege Omera Mahmića preuzeo Edin Nuhić (SDA), a za vijećnika Samira Jašaragića koji je prvo djelovao kao kadar SBB, a potom bio nezavisni vijećnik, saopćeno je da sada nastupa kao član stranke Narod i Pravda. Nakon vijećničkih pitanja prvo je razmatran a zatim i usvojen Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu, te Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju budžeta. Razlog za ponuđenu izmjenu i dopunu je unajmljivanjem opreme za centralizirano printanje/kopiranje/skeniranje za šta će biti znatno manja izdvajanja iz budžeta u odnosu na dosadašnja namijenjena za nabavku tonera, servisiranje ili nabavku novih printera.

Potom je jednoglasno prihvaćen Prijedlog odluke o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete sa preko 2000 LED svjetiljki. U saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša urađena je analiza, predočena i vijećnicima, koja kaže da će se zbog prednosti koje ima LED tehnologija napraviti uštede i do 70 % i da se za održavanje ulične rasvjete i električnu energiju više neće izdvajati polovina sredstava iz plana komunalne potrošnje.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica općine Bosanska Krupa je također dobio podršku vijećnika. Izmjene definišu visinu početne cijene zakupnine koja se određuje zavisno od zone u kojoj se nalazi poslovni prostor/sportski teren, a koja se obračunava mjesečno po m², kao i visinu zakupnine mobilne kućiće za jedan dan bez obzira na zonu u kojoj se nalazi. Po kvadratnom metru u pješačkoj zoni iznosi 0,75 KM, u I zoni 0,50 KM, u II zoni 0,30 KM, a u III 0,15 KM. Zakupnina za kućiću za jedan dan, također po kvadratnom metru, iznosi 1 KM, a u praznične dane i u vrijeme održavanja manifestacija 5 KM.

Usvojen je Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.

Potom je jednoglasno prihvaćen Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Ove izmjene i dopune odnose se na pravo subvencioniranja i penzionera starijih od 65 godina, tj. korisnika najniže penzije koji nemaju primanja po drugom osnovu i čiji su članovi domaćinstva sa nedovoljnim prihodima za život, te porodilje pod uslovom da su oba roditelja bila nezaposlena u vrijeme rođenja djeteta.

Vijećnici su dali i saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „10. Juli“ d.o.o. kojom se Zihad Jašaragić imenuje za direktora ovog preduzeća.

Bosanskokrupski vijećnici danas su podržali Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravila o izmjenama i dopunama Pravila, te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa.

Razmatran je i podržan Prijedlog plana zimske službe – Operativni program što je od posebnog značaja za blagovremeno vršenje pripreme cesta, punktova, posipnog materijala, sredstava rada i radne snage. Na području općine Bosanska Krupa određeni su putni pravci raspoređeni u tri prioriteta za zimsko čišćenje. U putne pravce I prioriteta uvrštene su gradske ulice I kategorije, zastoj u odvijanju saobraćaja na ovim putnim pravcima ne smije biti duži od 5 sati, u putne pravce II prioriteta uvrštene su gradske ulice II i III kategorije, ulice u Bosanskoj Otoci, lokalni putevi, pješačke komunikacije i trotoari i Bosanskoj Krupi i Otoci, zastoj u odvijanju saobraćaja na ovim putevima ne smije biti duži od 8 sati a u puteve III prioriteta uvršteni su putni pravci za čije čišćenje se mjesnim zajednicama dodjeljuje pogonsko gorivo, zastoj u odvijanju saobraćaja na ovim putevima ne smije biti duži od 72 sata od vremena prestanka padavina. Planom su navedeni putni pravci koji će se čistiti na području svake MZ (ukupno 172 km), što je osnov za potpisivanje sporazuma između Općine i MZ za dodjelu pogonskog goriva. Plan je sačinjen za prosječne vremenske uslove u zimskom periodu (snježne padavine do 50 cm u toku 24 sata).

Potrebnu većinu glasova dobio je i Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o implementaciji ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) na području općine Bosanska Krupa za period 2018.-2019. godine.

Pred kraj 38. sjednice Općinskog vijeća Bosanska Krupa usvojen je Prijedlog programa o izmjenama Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu. Izmjenama je određeno da će pranje ulica I i II kategorije, dva puta mjesečno, obavljati JKP „10. Juli“ u skladu sa ugovorom sa Općinom Bosanska Krupa, ali je u program uvršteno i uređenje šehitluka, te platoa Kobiljnjak, Ćojluk i spomen-soba. Prema procjenama nadležne službe, za realizaciju programa u 2020. godini potrebno je 679.190,67 KM.