Održana 49. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 49. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na čijem su se dnevnom redu, između ostalih, našli prijedlozi odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa i davanju u zakup zemljišta firmi „Arifagić Investment“, zatim prijedlozi odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija i betonskog igrališta na SRC “Ada”, Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2015. godinu, Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Jedinstvenog općinskog organa uprave općine BosanskaKrupa za 2015. godinu kao i Program rada za 2016. godinu, te Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu.

Nakon vijećničkih pitanja usvojene su odluke koje se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa. Time su ispunjeni svi formalno-pravni uslovi za potpisivanje ugovora o zakupu zemljišta između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i vlasnika firme „Arifagić-Investment“ Jusufa Arifagića, odnosno za dolazak jednog od najznačajnijih investitora u zemlji i gradnju moderne farme crvenih norveških goveda na lokaciji nekadašnje svinjogojske farme „Pučenik“.

Zakup poljoprivrednog zemljišta bila je tema i na nastavku sjednice. Razmatran je a potom usvojen Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup zemljišta, ovaj put za 30 katastarskih općina u Bosanskoj Krupi. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup pravnim licima, obrtnicima i fizičkim licima kojima je poljoprivreda osnovna ili pretežna djelatnost, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i to na rok do 10 godina za ratarsku, povrtlarsku, stočarsku proizvodnju i pčelarstvo, odnosno na rok do 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika.

Nakon ovoga usvojene su odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija kulturno-umjetničkim društvima „Grmeč“ i „Mladost“, zatim o stavljanju van snage Odluke o davanju na privremeno korištenje betonskog igrališta na SRC „Ada“ Nogometnom klubu ”Željezničar 1973”, a odmah nakon toga odluka o davanju tog terena na korištenje „Udruženju za razvoj sporta Bosanska Krupa“.

Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o načinu i uslovima prodaje montažnih devastiranih čeličnih objekata u obuhvatu Poslovne zone “Vatreni mlin”. Tako se početna cijena devastiranih objekata, na osnovu procjene vještaka građevinske struke, smanjuje i iznosi 37.840,00 KM, a procijenjeni troškovi uklanjanja zidanih konstrukcija od betona i opeke 24.290,00 KM.

Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2015. godinu je također usvojen. Budžet Općine Bosanska Krupa za 2015. godinu je usvojen u visini od 6.884.843 KM. U odluci o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine Bosanska Krupa za 2015. godinu su prikazani ostvareni prihodi i primici te rashodi u odnosu na planirani budžet. Prihodi, primici i finansiranje su ostvareni u iznosu od 6.118.547 KM, što čini 88,97% u odnosu na ukupno planirani iznos prihoda. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 6.884.464 KM, što čini 100% u odnosu na ukupno planirani iznos rashoda. Po obrascu računa prihoda i rashoda budžeta Općine Bosanska Krupa za 2015. godinu ostvareni su: ukupni prihodi u iznosu od 6.088.796 KM; ukupni rashodi u iznosu od 6.066.991 KM; višak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.805 KM koji se prenosi u narednu godinu i služi za pokriće obaveza iz prethodne godine.

Usvojen je Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu. Polazeći od utvrđenog Programa rada, te od normativnog sadržaja nadležnosti načelnika kao izvršnog organa, ovaj izvještaj predstavlja pregled aktivnosti koje su se poduzele u 2015. godini. Tačnije, prikazane su glavne aktivnosti u radu načelnika prema područjima djelovanja i djelokruga izvršnih poslova.
„Prilikom izrade Budžeta i Programa rada načelnika za 2015. usaglašeni su glavni razvojni i veći infrastrukturni projekti kao što su nastavak radova na izgradnji infrastrukture u Poslovnoj zoni „Pilana“ što obuhvata izgradnju gornjeg stroja interne saobraćajnice; proširenje primarnog voda u okviru projekta „Proširenje gradske vodovodne mreže za naselja Zalin, Potkrš, Gornji Petrovići“; završetak radova na uređenju platoa Zanatskog centra u okviru projekta CPRP (Centar za podršku i razvoj poduzetništva); završetak projekta energetske efikasnosti školskih objekata u osnovnim školama; završetak projekta Zeleni otoci; nastavak radova na projektu regulacije potoka Kalender sa izgradnjom fekalnih kolektora; početak realizacije projekta odvodnje otpadnih voda u Bosanskoj Krupi; nastavak započetih projekata rekonstrukcije puteva, kao i izgradnje i rekonstrukcije novih putnih pravaca; nastavak izgradnje javne rasvjete na području cijele općine; nastavak realizacije projekta BINOVA; realizacija projekta “Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem – BFC“, navodi se između ostalog u Izvještaju o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu.

Kroz nadležnosti načelnika u obavljanju poslova iz zakonom određenog samoupravnog djelokruga, u Izvještaju o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu je dat pregled izvršenih poslova koji se odnose na: lokalnu upravu, obrazovanje, sport, kulturu, mlade i NVO sektor, civilno društvo i kapitalne projekte i infrastrukturu.
Danas je prihvaćen Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa za 2015. godinu, k znanju primljen Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa za 2016. godinu, te usvojen Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2015. godinu.

Na kraju 49. redovne sjednice vijećnici su k znanju primili Informaciju Policijske uprave o stanju sigurnosti za mjesec mart 2016. godine.