Oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13) i člana 67. i 72. Pravila Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj: 2/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

OGLAS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“
Bosanska Krupa

01. Direktor – 1 (jedan) izvršilac

I OPIS POZICIJE

Direktor Centra ima dužnost i obavezu da:

– organizuje i rukovodi radom Centra;
– zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima;
– odgovara za zakonitost rada Centra;
– predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan;
– predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova;
– predlaže osnove plana rada i razvoja;
– izvršava odluke Upravnog odbora;
– odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika;
– podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju;
– predlaže nacrt programa rada;
– podnosi izvještaj o radu Centra;
– vrši i poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Centra.

II OPĆI I POSEBNI USLOVI

Opći uslovi
– da su stariji od 18 godina
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da nije osuđivan za krivično djelo,
– da je zdravstveno sposoban.

Posebni uslovi
– da ima najmanje Visoku stručnu spremu – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije,
– da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– da ima položen stručni ispit ili javni ispit ili ispit općeg znanja,
– da nije stariji od 65 godina u momentu kandidiranja.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu za izbor i imenovanje direktora, koja treba da sadrži krataku biografiju reference, adresa i broj telefona učesnika oglasa, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju ne stariju od tri mjeseca (original ili ovjerenu kopiju):
– diploma o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– dokaz o položenom stručni ispit ili javni ispit ili ispit općeg znanja,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja Javnog konkursa, nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
– ljekarsko uvjerenje.

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, dnevnim novinama „Dnevni list“, web stranici Općine.
Krajnji rok za podnošenje prijava računa se od objave oglasa u Službenim novinama F BiH.

Potrebne dokumente dostaviti putem pošte ili lično u pisarnicu Općine Bosanska Krupa na adresu:

Općina Bosanska Krupa Komisija za izbor
Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa
sa naznakom za
„Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU „Centar za socijalni rad“ Bosanska Krupa” – NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad

Narudžbenica br. 60 – 18.3.2019