OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17, 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

OGLAS
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

1. Za postavljanje SAMOSTALNE UGOSTITELJSKE BAŠČE na lokaciji:

1.1. Ulica Patriotske lige („Male ade“) označena sa k.č. 35-18/3, upisana u P.L. br. 4174, k.o. Bosanska Krupa, površine 25,00 m2, sa sljedećim Urbanističko-tehničkim uslovima:

USLOVI ZA POSTAVLJANJE SAMOSTALNE UGOSTITELJSKE BAŠČE

1. NAMJENA:
-ugostiteljski sadržaji

2. KARAKTER OBJEKTA
– privremeni

3. TEHNIČKI POKAZATELJI
– prijedlog površine ljetnje bašče P=25 m2
– bašču postaviti na način da se „bašča“ uredi tako što će se postaviti na površinu (plato) koji je montažno – demontažnog karaktera od drveta u nivou postojeće pješačke komunikacije, a na koju površinu (plato) se može postaviti mobilijar kao što su stolovi, stolice, suncobrani i sl.. Matreijalizaciju i boje mobilijara (stolova, stolica, suncobrana i sl.) uskladiti s ambijentom u kojem su locirani i postavljeni.

4. POLOŽAJ SAMOSTALNE UGOSTITELJSKE BAŠČE
– bašču locirati prema situaciji broj: 04-23-2693-1/19 od 25.04.2019.godine

5. PRISTUP
– pristup je pješački i sa pješačke površine u ulici Patriotske lige („Male ade“) u
Bosanskoj Krupi

Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine je 6,00 KM/m2 mjesečno u ljetnom vremenskom periodu od 01. maja do 31. avgusta, s tim da se van sezone umanjuje za 50 % u odnosu na utvrđenu cijenu mjesečne naknade za korištenje javne površine.

Vrijeme trajanja zauzimanja javne površine odobrava se na period do 5 (pet) godina.
Ukoliko se ukaže potreba da se predmetna javna površina oslobodi i prije isteka zakupa, investitor je u obavezi istu osloboditi i vratiti u prvobitno stanje, bez obaveze da se istom da druga lokacija.
Postavljanje samostalne ugostiteljske bašče može se izvršiti nakon zaključenja ugovora između preivremenog korisnika javne površine i Općine Bos.Krupa.
PRAVO UČEŠĆA:

Pravo sudjelovanja po oglasu imaju pod jednakim uvjetima pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, fizička lica koja imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine i udruženja koja su rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave upisana u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona i koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Bosni i Hercegovini.

SADRŽAJ PRIJAVE:

Prijava za sudjelovanje u nadmetanju mora da sadrži:
a.) Naziv i tačnu adresu ponuđača, naznaka za koji dio javnog oglasa se prijavljuje,
b.) Fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe i za udruženja rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave o upisu u registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
c.) Pisanu ponudu sa ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama,
d.) Potvrda Službe za finansije Općine Bos.Krupa o nepostojanju dugovanja na ime naknade za korištenje javne površine odnosno komunalne takse,
e.) Ovjerena fotokopija lične karte ukoliko je ponuđač fizičko lice.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA:

Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom

„Za oglas za privremeno zauzimanje javne površine-NE OTVARAJ“ lično na pisarnicu općine Bos.Krupa ili na adresu Općina Bos.Krupa, ul. Terzića bb.
Na poleđini koverte napisati naziv i adresu kandidata, kontakt osobu i broj telefona.
Rok za prijavu po oglasu je 15 dana od dana objave na web stranici Općine Bos.Krupa, Radiju Bos.Krupa i oglasnim tablama Općine Bos.Krupa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, niti će se razmatrati prijave onih lica koja imaju dugovanja prema Općini Bos.Krupa po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za korištenje javne površine i komunalne takse.
Postupak javnog nadmetanja provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik. Komisija će u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za prijavu na oglas sačiniti zapisnik sa utvrđenim rezultatima provedenog oglasa i isti dostaviti Općinskom načelniku.
Rezultati oglasa biće objavljeni na oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa i web stranici Općine Bos.Brupa.

TROŠKOVI:

Općina Bos.Krupa neće snositi troškove kandidata u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti oglas i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema kandidatima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke.