OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE NA DAN ODRŽAVANJA 47. INTERNACIONALNE TURISTIČKE UNA REGATE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17 i 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

OGLAS
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE
NA DAN ODRŽAVANJA 47 INTERNACIONALNE TURISTIČKE UNA REGATE

1. Za postavljanje:

a.) PRODAJNOG STOLA ILI POKRETNE TEZGE ZA IZLAGANJE I PRAZNIČNU
PRODAJU ROBE NA MALO I POSEBNE PRIGODE I SLIČNO,

b.) PRODAJNO-IZLOŽBENOG PULTA ,

c.) RASHLADNOG UREĐAJA ZA PRODAJU NAPITAKA INDUSTRIJSKOG SLADOLEDA,
APARATA ZA KOKICE, KESTENJE, KUKURUZ

na lokaciji:

– Trg Alije Izetbegovića, zemljište označeno kao k.č. 21-208, k.o. Bosanska Krupa, upisano u P.L. br. 737, površine do 406,00 m2.

Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine je 12,00 KM/m2.
4
Vrijeme trajanja zauzimanja javne površine odobrava se na period do 24h.

Postavljanje objekata koji su predmet ovog oglasa može se izvršiti nakon prijema Rješenja o odobrenju zauzimanja dijela javne površine a po prethodno izmirenim novčanim obavezama na ime naknade.

Investitor mora o svojim troškovima ukloniti predmetni objekat, a prostor na kojem je bio lociran urediti i vratiti u prvobitno stanje.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo sudjelovanja po oglasu imaju pod jednakim uvjetima pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, fizička lica koja imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine i udruženja koja su rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave upisana u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona i koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Bosni i Hercegovini.

SADRŽAJ PRIJAVE:

Prijava za sudjelovanje u nadmetanju mora da sadrži:
a.) Naziv i tačnu adresu ponuđača, naznaka za koji dio javnog oglasa se prijavljuje,
b.) Fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe i za udruženja rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave o upisu u registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
c.) Pisanu ponudu sa ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama,
d.) Ovjerena fotokopija lične karte ukoliko je ponuđač fizičko lice.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA:

Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Za oglas za privremeno zauzimanje javne površine-NE OTVARAJ“ lično na pisarnicu općine Bos.Krupa ili na adresu Općina Bos.Krupa, ul. Terzića bb.
Na poleđini koverte napisati naziv i adresu kandidata, kontakt osobu i broj telefona.
Rok za prijavu po oglasu je 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Općine Bos.Krupa, Radiju Bos.Krupa i oglasnim tablama Općine Bos.Krupa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

TROŠKOVI:
Općina Bos.Krupa neće snositi troškove kandidata u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti oglas i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema kandidatima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke.