OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst 1 („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 10/17), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl.glasnik Općine Bos.Krupa“, broj: 11/17, 8/18), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

1. Za postavljanje PRIVREMENOG OBJEKTA – KIOSK na lokaciji:

1.1. Ulica Trg Avde Ćuka označena sa k.č. 12-160/1 upisana u P.L. br. 732, površine 10,00 m2, sa sljedećim Urbanističko-tehničkim uslovima:

I. USLOVI ZA POSTAVLJANJE KIOSKA

1. Karakter objekta; privremeni

2. Namjena objekta; Kiosk za prodaju štampe i sl.

3. Tehnički pokazatelji:

– gabariti kioska: 3,20 x 2,50 m
-maksimalna visina occa h=3,00 m,

4. Materijali;

– Lim, staklo, pleksiglas, metal i sl.
– Obavezna primjena svih materijala u skladu sa propisima, standardima i tehničkim
normativima za ovakvu vrstu objekta.

5. Pristup; Pristup je pješački i sa pješačke površine u ulici Trg Avde Ćuka u Bosanskoj Krupi

6. Priključak na niskonaponsku elektromrežu izvesti prema uslovima nadležnog JP Elektroprivreda BiH.

Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine 10,00 KM/m2 mjesečno.

Vrijeme trajanja zauzimanja javne površine odobrava se na period do 3 (tri) godina.
Postavljanje privremenog objekta – kiosk može se izvršiti nakon zaključenja ugovora između privremenog korisnika javne površine i Općine Bos.Krupa.

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo sudjelovanja po oglasu imaju pod jednakim uvjetima pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, fizička lica koja imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine i udruženja koja su rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave upisana u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona i koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Bosni i Hercegovini.

SADRŽAJ PRIJAVE:

Prijava za sudjelovanje u nadmetanju mora da sadrži:
a.) Naziv i tačnu adresu ponuđača, naznaka za koji dio javnog oglasa se prijavljuje,
b.) Fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe i za udruženja rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave o upisu u registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
c.) Pisanu ponudu sa ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama,
d.) Potvrda Službe za finansije Općine Bos.Krupa o nepostojanju dugovanja na ime naknade za korištenje javne površine odnosno komunalne takse,
e.) Ovjerena fotokopija lične karte ukoliko je ponuđač fizičko lice.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA:

Prijavu na oglas treba dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Za oglas za privremeno zauzimanje javne površine-NE OTVARAJ“ lično na pisarnicu općine Bos.Krupa ili na adresu Općina Bos.Krupa, ul. Terzića bb.
Na poleđini koverte napisati naziv i adresu kandidata, kontakt osobu i broj telefona.
Rok za prijavu po oglasu je 15 dana od dana objave na web stranici Općine Bos.Krupa, Radiju Bos.Krupa i oglasnim tablama Općine Bos.Krupa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, niti će se razmatrati prijave onih lica koja imaju dugovanja prema Općini Bos.Krupa po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za korištenje javne površine i komunalne takse.
Postupak javnog nadmetanja provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik. Komisija će u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za prijavu na oglas sačiniti zapisnik sa utvrđenim rezultatima provedenog oglasa i isti dostaviti Općinskom načelniku.
Rezultati oglasa biće objavljeni na oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa i web stranici Općine Bos.Brupa.

TROŠKOVI:

Općina Bos.Krupa neće snositi troškove kandidata u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, odbiti ponudu, poništiti oglas i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema kandidatima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke.