OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Sl. Glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj 11/17, 8/18) i Planu lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa („Sl. Glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj 12/17), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za postavljanje reklamnih vitrina – city light i reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete, za sljedeće lokacije:

REKLAMNE VITRINE-CITY LIGHT:

1.1. MALA ADA označena sa k.č. broj: 35-18/3 upisana u P.L. 4174 K.O. Bosanska
Krupa, za postavljanje 3 (tri) reklamne vitrine city light.
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine na svim lokacijama
mjesečno iznosi 5,00 KM po m2 reklamne površine.
1.2. Ulica 511 Slavne brdske brigade označena sa k.č. broj: 23-70/5 upisana u P.L. 732,
K.O. Bosanska Krupa, za postavljanje 3 (tri) reklamne vitrine city light i k.č. broj: 23-87/5 upisana u P.l. 2002, K.O. Bosanska Krupa, za postavljanje 2 (dvije) reklamne vitrine city light.
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine na svim lokacijama
mjesečno iznosi 5,00 KM po m2 reklamne površine.
1.3. Ulica Patriotske lige označena sa k.č. broj: 12-239/2 upisana u P.L. 737 K.O. Bosanska
Krupa, za postavljanje 3 (tri) reklamne vitrine city light.
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine na svim lokacijama mjesečno iznosi 5,00 KM po m2 reklamne površine.

REKLAMNI PANOI NA STUBOVIMA JAVNE RASVJETE:

1.4. Ulica Sokak označeno sa k.č, broj:21/208 upisano u P.L. 737 K.O. Bosanska Krupa za
postavljanje 10 (deset) reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete,
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine mjesečno iznosi 5,00 KM po
m2 reklamne površine.
1.5. Ulica Unska označeno sa k.č.:7/77-120,7/77-173,7/77-183,7/77-153,7/77-182- upisano u
P.L. 728 –nov K.O. Bosanska Krupa za postavljanje 22 (dvadesetdva) reklamna panoa na
stubovima javne rasvjete,
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine mjesečno iznosi 2,00 KM po
m2 reklamne površine.

1.6. Ulica 511 Slavne brdske brigade, označeno sa k.č. broj: 24-11/1 upisano u P.L. 737
K.O. Bosanska Krupa za postavljanje 25 (dvadeset i pet) reklamanih panoa na stubovima
javne rasvjete,
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine mjesečno iznosi 5,00 KM po
m2 reklamne površine.
1.7. Ulica 5. Korpusa označeno sa k.č. broj: 23/70-5,upisana u P.L. 732 K.O. Bosanska
Krupa za postavljanje 8 (osam) reklamna panoa na stubovima javne rasvjete,
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine mjesečno iznosi 5,00 KM po
m2 reklamne površine.
1.8. Ulica 503.Brdske brigade označeno sa k.č. broj: 13-109/1,upisana u P.L. 737 K.O.
Bosanska Krupa za postavljanje 16 (šesnaest) reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete,
Početni iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine mjesečno iznosi 5,00 KM po
m2 reklamne površine.

USLOVI ZAUZIMANJA:

Dimenzije reklamne vitrine city light su: visina (oca) 190 cm, širina (oca) 130 cm, debljina (oca) 20 cm.
Napomena: Reklamu postaviti na postolje od nivoa uređenog terena (oca) 40 cm,

MATERIJAL: (staklo, metal I sl.)

Dimenzije slobodno- stojećih reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete su: 0,70 m x 1,00 m -reklamne površine 0,70 m2,

Namjena: reklamna ( za postavljanje oglasa, objava, poziva, plakata, reklama i sl.)

Vrijeme trajanja zauzimanja javne površine odobrava se na period od 2 (dvije) godine.

Postavljanje reklamne vitrine – city light i slobodnostojećih reklamnih panoa, korisnik mora izvršiti u roku od 1 (jedan) mjesec od dana zaključivanja ugovora o privremenom korištenju javne površine.

PRAVO UČEŠĆA:
Pravo sudjelovanja po oglasu imaju pod jednakim uvjetima pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine, fizička lica koja imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine.

SADRŽAJ PRIJAVE:
Pismena prijava za sudjelovanje na javnom oglasu mora sadržavati:

a) Ovjerenu fotokopiju lične karte ukoliko je ponudilac fizičko lice,
b) Ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za fizičke osobe,
c) Visinu ponuđene naknade,
d) Potvrdu Službe za finansije Općine Bosanska Krupa o nepostojanju dugovanja na ime naknade za korištenje javne površine odnosno komunalne takse

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA I OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA :

Pismena prijava za sudjelovanje na javnom oglasu, predaju se neposredno na pisarnici općinskog organa uprave ili poštom na adresu Općina Bosanska Krupa ulica Terzića bb., u zapečećenoj koverti sa naznačenim podacima o ponosiocu i naznakom . „ Za oglas za privremeno zauzimanje javne površine – NE OTVARAJ“.
Rok za prijavu po javnom oglasu je 15 dana od dana objave na web stranici Općine Bosanska Krupa, Radiju Bosanska Krupa i oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, niti će se razmatrati prijave onih lica koja imaju dugovanja prema Općini Bosanska Krupa po osnovu neizmirenih obaveza na ime naknade za korištenje javne površine i komunalne naknade.
Postupak javnog nadmetanja provodi komisija koju imenuje Općinski načelnik. Komisija je dužna u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za prijavu na javni oglas sačiniti zapisnik kojim se utvrđuju rezultati provedenog javnog oglasa i isti dostaviti Općinskom načelniku.
Rezultati oglasa biće objavljeni na oglasnim tablama Općine Bosanska Krupa i web stranici Općine Bosanska Krupa.