Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu

Šef službe: Sead Gorinjac, dipl. pravnik

Kontakt telefon: 037/ 471-088

E-mail: seadg@opcinabosanskakrupa.ba

U Službi za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu, vrše se poslovi studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zaštite od požara, i to:

 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je Služba osnovana,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
 • priprema program razvoja i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborate za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,
 • organizira općinski operativni centar civilne zaštite i osigurava njegov rad,
 • vrši popunu  ljudstvom  štabova  civilne  zaštite,  službi  zaštite  i  spašavanja  i  jedinica  civilne  zaštite  i  određuje,
 • povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • vodi propisane evidencije i vrši i druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima,
 • obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,
 • izrađuje liste  lokacija za deminiranje od prioritetnog značaja, surađuje sa BH MAC-om u izradi projekata  tehničkog izviđanja lokaliteta, definiranja radilišta i prima deminirana radilišta u ime lokalne zajednice,
 • prima dojave o pronađenom NUS-u i izrađuje zadatke TUN timovima FUCZ,
 • obavlja kontrolno mjerenje pritiska i protoka vode u hidrantskoj mreži na zahtjev korisnika usluga,
 • vrši kontrolno ispitivanje i servisiranje protupožarnih aparata,
 • priprema periodične i godišnje planove rada, financijske planove i izvještaje za Općinskog načelnika, Službu finansijai Općinsko vijeće,
 • priprema informacije, analize i izvještaje o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na zahtjev i po službenoj dužnosti,
 • stara se  o  rasporedu  namjenski  sredstava  civilne  zaštite  po  propisima  i  u  skladu  sa  godišnjim  planom  potrošnje sredstava,
 • stara se  o  zakonitom,  pravilnom  i  namjenskom  trošenju  budžetskih  sredstava  namijenjenih Službi  te  o  korištenju materijalnih i ljudskih resursa na ispravan način,
 • briga o vozilima, održavanje i servisiranje, organizacija prijevoza i prijevoz putničkim automobilima, tekuće investiciono održavanje objekata-zgrade Općine, instalacija,
 • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama Općine te prostora u krugu Općine, zaštite objekata, imovine i lica,
 • preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i preduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite,
 • definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine u saradnji sa ostalim službama općine,
 • organizira i  koordinira  provođenje  mjera  zaštite  i  spašavanja  te  organizira  i  provodi  poslove  zaštite  od  požara  i vatrogastvo,
 • neposredno provodi intervencije gašenja požara po dojavama i vodi propisane evidencije o požarima,
 • obučava zaposlenike pravnih lica iz tematike zaštite od požara na njihov zahtjev,
 • vrši poslove  djelatnosti  srodne  vatrogasnoj  djelatnosti (doturanje  pitke  vode  građanima,  ispumpavanje  bunara  i prirodnih akumulacija vode, pranje ulica auto-cisternom, pročišćavanje kanalizacije pritiskom vode),
 • izrađuje Plan zaštite od požara općine i obazbeđuje njegovu realizaciju u saradnji sa službama općine,
 • planira i obazbeđuje provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice iz tačke 2. i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara,
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području općine,
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,
 • davanje informacija putem usmenih i pisanih materijala korisnicima usluga općinskog organa uprave po djelokrugu službi za upravu, načinu ostvarivanju određenih prava ili izvršavanju obaveza, te kompletiranju podnesaka radi ostvarenja prava odnosno izvršavanja obaveza,
 • poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik.