Služba za finansije

Šef službe: Sadika Halitović, dipl.ecc

Kontakt telefon: 037/ 961-468

E-mail: sadikah@opcinabosanskakrupa.ba

U Službi za finansije obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, te operativno-tehnički poslovi iz oblasti finansija, budžeta i računovodstva i to:

 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata vezanih za budžet i izvršenje budžeta,
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta i oblasti financija,
 • ušestvuje javnim raspravama o nacrtu budžeta i nacrta odluke o budžetu,
 • vođenje prvostupanjskog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova na osnovu financijskih planova korisnika budžeta,
 • izrada analitičkih informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije,
 • vođenje evidencija, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o ostvarenim prihodima i rashodima, predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
 • izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka, i naredbi za isplatu, prijenos ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
 • plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskog računa,
 • provodi politiku i smjernice javnih financija,
 • sustavno i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • knjiži sve financijske promjene po dokumentima u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • blagovremeno vrši knjiženja po periodičnom i završnom računu,
 • priprema podatke i popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna, te priprema podatke za izradu budžeta,
 • kronološki arhivira i čuva knjigovodstvenu dokumentaciju,
 • vođenje skladišta kancelarijskog i potrošnog materijala za rad organa i službi,
 • vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Općina ima suradnju u okviru nabavki,
 • vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava,
 • analitičko praćenje pojedinačnih nabavki i utroška materijala po vrsti roba i po korisnicima za potrebe općinskog organa uprave,
 • izrada propisa i normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz djelokruga Službe,
 • praćenje realizacije ugovora o nabavkama,
 • izdavanje narudžbenica za nabavke,
 • obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,
 • vrši obračun plaća i drugih primanja,
 • obavlja poslove fakturiranja i likvidature,
 • provođenje postupka nabavke roba, usluga i radova (oglašavanje, prikupljanje ponuda, praćenje rada Komisije za odabir najpovoljnijeg ponuđača, učešće u izradi tenderske dokumentacije i drugi poslovi vezani za nabavke),
 • pripremanje i izrada ugovora i drugih akata o izvođenju radova, nabavci roba i usluga,
 • vodi evidenciju dospjelih potraživanja
 • analiza potraživanja
 • praćenje i analiza bilansne pozicije potraživanja i obaveza, te poduzima aktivnosti o naplati potraživanja i u vezi s tim, izmirenju obaveza,
 • prati naplatu svih vlastitih prihoda Općine,
 • izrađuje opomene za nenaplaćena potraživanja,
 • poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik.