Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Šef službe: Ćamka Bešić, dipl. pravnik

Kontakt telefon: 037/ 961-460

E-mail: opca_uprava@opcinabosanskakrupa.ba

U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi kako slijedi:

 • izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti opće uprave, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika iz nadležnosti Općine,
 • provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je nadležna, te učestvuje u kreiranju planova, projekata i programa u okvirima nadležnosti,
 • priprema propise, opće i druge akte iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće, Općinski načelnik, kao i daje mišljenje i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje pripremaju i usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
 • poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
 • provodi prvostupanjske postupke upravnog rješavanja u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave, te rješava u upravnim stvarima za koje nisu nadležne druge službe za upravu,
 • provodi prvostupanjske postupke upravnog rješavanja u upravnim stvarima koje su u nadležnosti organa uprave, a u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, Zakonom o državljanstvu BiH i Zakonom o državljanstvu FBiH i podzakonskim aktima iz ove oblasti,
 • provodi prvostupanjske postupke upravnog rješavanja u upravnim stvarima: oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta – komunalije i oslobađanje od obaveze plaćanja naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – renta u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, Odlukom o pravu na oslobađanje od obaveze plaćanja taksa i naknada za branioce i članove njihovih porodica i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz ove oblasti,
 • poslovi prijemne kancelarije i kancelarijskog poslovanja za potrebe svih organa i službi za upravu koje obuhvata: prijem pošte, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte po vrsti, adresatima i klasifikacijama, zavođenje predmeta i akata u upisnike i djelovodnike, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, vođenje rokovnika predmeta, razvođenje predmeta i akata, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata),
 • kurirski poslovi,
 • poslovi osnivanja, registracije i vođenja registra mjesnih zajednica, te statusnih promjena,
 • osiguranje uvjeta za rad i organizaciju rada mjesnih zajednica i njihovih organa i tijela, te izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donesu,
 • izrada općih i drugih akata, te priprema i obrada analiza, izvještaja, informacija, programa i planova za potrebe mjesnih zajednica, odnosne njene organe i tijela,
 • predlaganje i provođenje utvrđene politike te stvaranje uvjeta za unapređenje i razvoj djelatnosti u oblastima brige o djeci, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, tehničkoj i tjelesnoj kulturi i sportu, javnom informiranju, te zdravstvu, socijalnoj i dječijoj zaštiti,
 • izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti,
 • izdavanje radnih knjižica, vođenje Registra radnih knjižica, naknadni upis promjena, prijem, deponovanje i čuvanje radnih knjižica primljenih u smislu Uputstva o radnoj knjižici,
 • priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga društvenih djelatnosti koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
 • praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova iz djelokruga društvenih djelatnosti čiji je osnivač Općina,
 • praćenje projekata i programa udruženja i drugih nevladinih organizacija iz oblasti kulture, sporta, humanitarnih i sličnih djelatnosti od interesa i u skladu s ciljevima Općine,
 • pravno rješavanje u prvom stupnju iz djelokruga društvenih djelatnosti (odobrenja za javno izvođenje estradnih programa, izdavanje sanitarnih suglasnosti, subvencije u troškovima smještaja i ishrane djece u predškolskoj ustanovi, te rješava o pravima na druge oblike socijalne zaštite koji se financiraju sredstvima budžeta Općine),
 • administrativna izvršenja rješenja Centra za socijalni rad i resornog federalnog ministarstva o dodjeli na čuvanje i odgoj djece rastavljenih nevjenčanih supružnika, te o kontaktiranju roditelja i djece,
 • izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti rada i radnih odnosa,
 • poslovi rješavanja vezano za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obaveza iz radnog odnosa za Općinski organ uprave,

–      normativno-pravni poslovi vezani za organizaciju općinske uprave, sistematizaciju radnih mjesta, radne odnose, plaće, naknade i druga materijalna prava koja nemaju        karakter plaće,

 • planiranje i organiziranje obuke i stručnog usavršavanja službenika i namještenika,
 • pripremne radnje vezane za oglašavanje upražnjenih radnih mjesta i suradnja sa Komisijom za izbor kandidata, Agencijom za državnu službu i drugim institucijama,
 • ustrojavanje evidencija i pohranjivanje dokumentacije o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika, jubilarnim nagradama, prelasku u viši platni razred i disciplinskoj odgovornosti,
 • izrada izvještaja, analiza i informacija o strukturi i stanju kadrova,
 • poslovi upravnog rješavanja u prvom stupnju o statusu raseljenih, izbjeglih lica i povratnika (priznavanje i prestanak statusa i prava iz statusa),
 • vođenje RADS baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih osoba, povratnika i izbjeglih osoba,
 • izrada i podnošenje izvještaja i informacija nadležnim kantonalnim i federalnim organima o stanju u oblasti izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika,
 • vođenje i ažuriranje personalne evidencije o zaposlenicima te izdavanje uvjerenja na temelju evidencija,
 • prijave i odjave penzijsko-zdravstvenog osiguranja i o nesrećama na poslu, pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja i sastavljanjem podnesaka iz djelokruga rada općinske uprave,
 • na osnovu podataka nadležnih službi pripremanje odgovora po upitima građana i pravnih lica, a u vezi slobode pristupa informacijama,
 • organiziranje i obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i operativno-tehničkih poslova za Općinsko vijeće, njegove komisije i radna tijela,
 • poslovi matičnog ureda koji obuhvaćaju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjena u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa zakonom, a na temelju pravomoćnog rješenja MUP-a, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o podacima o činjenicama upisanih u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obveznika za upis u školu, spiskova vojnih obveznika i obveznika civilne zaštite, izrada i dostava odgovarajućih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje ostavinskom sudu smrtovnica, upis u matične knjige rođenih činjenica oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti temeljem pravomoćnog sudskog rješenja, provođenje postupka zaključenja braka, provođenje postupka priznavanja očinstva pred matičarom, poslovi vezani za biračke spiskove,
 • zaprima i prosljeđuje zahtjev za izdavanje isprava na osnovu službene evidencije radi dodatne obrade istih,
 • izdavanja isprava na osnovu službene evidencije,
 • vođenje evidencija o primljenim zahtjevima,
 • vođenje evidencija o naplaćenim taksama,
 • nadgledanje zakonitosti i provođenje pisanih internih kontrolnih postupaka i procedura,
 • identifikacija rizika, ocjena rizika i upravljanje rizikom,
 • obavljanje kontrole ostvarivanja ciljeva budžetskog korisnika u kontekstu strategije i odobrenog budžeta,
 • obavljanje kontrole osiguravanja ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,
 • obavljanje kontrole zaštite imovine i imovinskih interesa budžetskih korisnika od gubitka svake vrste,
 • obavljanje kontrole usklađenosti internih financijskih procesa budžetskog korisnika sa standardom kontrolnih radnji (javne nabavke, kontrola plaćanja, kontrola imovine i opreme, kontrola prihoda, obračun plaća i ostalih ličnih primanja,
 • blagajničko poslovanje, protok knjigovodstvene dokumentacije, priprema, usvajanje i izvršenje budžeta),
 • obavljanje kontrole upoređivanja rezultata popisa sredstava i izvora sredstava, potraživanja, dugovanja i novčanih sredstava sa računovodstvenim evidencijama budžetskog korisnika,
 • upoređivanje i analiza ostvarenog finansijskog rezultata sa planiranim iznosima,
 • revizija zakonitosti i regularnosti financijskih transakcija,
 • revizija izvršenja i finansijske revizije sukladno sa međunarodnim standardima za internu reviziju,
 • testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
 • izvještavanje o rezultatima i davanje i praćenje preporuka kojima se obezbjeđuje da su interne i upravljačke kontrole u funkciji,
 • poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik.