Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo

Kontakt telefon: 037/ 961-460

E-mail: muminv@opcinabosanskakrupa.ba; asimas@opcinabosanskakrupa.ba

U Službi za razvoj, poduzetništvo i obrt obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

 • koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga općinske razvojne strategije,
 • izrada pojedinačnih planova i projekata razvoja Općine kojim se aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • statistička istraživanja iz nadležnosti Službe po Programu statističkih istraživanja od interesa za FBIH: godišnji obračun bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje individualnog sektora, redovni kvartalni i godišnji izvještaji iz oblasti stočarstva-individualni i privredni sektor, izvještaji o zasijanim poljoprivrednim površinama i prinosima (oblast ratarastva, povrtlarstva i voćarstva), izvještaji o distribuciji  u oblasti  trgovine, izvještaji o obavljanju djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i obrta, izvještaji  iz oblasti turizma i turističkih resursa i dr.
 • druga statistička istraživanja od značaja za strategiju razvoja općine, izradu pojedinačnih planova i programa razvoja općine,
 • predlaganje i praćenje realizacije prioritetnih programa javnih investicija od interesa za općinu koji se odnose na implementaciju projekata, koordinaciju poslova u postupku pripreme razvojne strategije općine i prioritetnih programa i projekata,
 • dostavljanje prioritetnih programa i projekata, praćenje i izvještavanje DCU (jedinica za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federalnom ministarstvu financija) o implementaciji istih, te suradnja sa DCU i organizacionim jedinicama uspostavljenom u Kantonu,
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i stručnih analitičkih materijala iz djelokruga Službe,
 • praćenje stanja u javnim poduzećima kojim je osnivač Općina,
 • ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama i udruženjima građana u cilju izrade informativnih i planskih dokumenata iz djelokruga Službe,
 • analiza poslovanja privrednih subjekata, izrada i predlaganje programa kojima općina potiče unapređenje rada i brži lokalni razvoj kao i iniciranje i sudjelovanje u realizaciji dogovora sa nosiocima razvoja odnosno predstavnicima poduzetničkih zajednica općine i kantona a s ciljem bržeg unapređenja razvoja privrede i poduzimanje odgovarajućih mjera
 • normativno-pravni i operativno-tehnički poslovi iz oblasti privrednih djelatnosti i djelokruga rada Službe,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje propisanih minimalno tehničkih i drugih uslova opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti fizičkih i pravnih lica u skladu sa važećim zakonskim propisima,
 • rješavanje i u drugim upravnim stvarima u prvostepenom postupku u predmetima iz djelokruga Službe,
 • pripremanje i kompletiranje potrebne dokumentacije i organiziranje rada komisije za utvrđivanje propisanih minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga trgovine, ugostiteljstva i obrta , fizičkih i pravnih lica,
 • ovjera trgovačkih knjiga po važećim propisima i vođenje Upisnika istih,
 • vođenje Registara redova vožnje,
 • izadvanje radnih knjižica, vođenje Registra radnih knjižica, naknadni upis promjena, prijem deponovanje i čuvanje radnih knjižica primljenih u smislu Uputstva o radnoj knjižici,
 • priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje pripremaju i usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga poljoprivrede za fizička i pravna lica,
 • izdavanje uvjerenja iz službenih  evidencija i registara koji se vode u Službi a za oblast poljoprivrede fizičkih i pravnih lica,
 • obrada zahtjeva fizičkih i pravnih lica za ostvarivanje prava na novčane podrške iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja i investicijskih ulaganja, za fizička i pravna lica
 • vođenje evidencije o raspoloživim resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje
 • obrada zahtjeva za korištenje poljoprivrednih površina u državnom vlasništvu u svrhu razvoja poljoprivrede,
 • organizovanje stručnih teoretskih i praktičnih edukacija i studijskih putovanja, učešće na sajmovima i izložbama, u svrhu unapređenja privrednog razvoja,
 • izrada stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, Načelnika, ustanova i institucija,
 • Saradnja sa inspekcijskim službama vezanim za djelokrug rada Službe, shodno važećim zakonskim propisima,
 • izrada mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga Službe
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede i razvoja,
 • obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i  poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik.