Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove

Šef službe: Ajša Kadirić, dipl.ing.arhitekture

Kontakt telefon: 037/ 961-470

E-mail: ajsak@opcinabosanskakrupa.ba

U Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose se na:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti službe,
 • izvršava poslove koji su zakonom iz navedenih oblasti preneseni na Općinu,
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblastima iz nadležnosti službe,
 • obavlja stručne poslove u pripremi, donošenju i provođenju prostorno-planske dokumentacije,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • analitički prati stanje i kretanje u svojoj oblasti,
 • stara se o realizaciji i praćenju realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih poslova, katastra nekretnina i imovinsko-pravnih poslova,
 • provođenje utvrđene politike u oblastima iz nadležnosti Službe,
 • inženjersko-geodetski poslovi,
 • uspostava i održavanje premjera katastra zemljišta,
 • uspostava katastra nekretnina,
 • uspostava i vođenje katastra komunalnih uređaja, instalacija i zgrada,
 • upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i na zahtjev stranaka,
 • izdavanje prepisa posjedovnih listova, uvjerenja, kopija katastarskih planova i i druge dokumentacije iz službene evidencije,
 • provođenje tehničkih promjena i promjene korisnika u katastarskom operatu,
 • poslovi vještačenja za potrebe Službe, potrebe izrade prostorno-planske dokumentacije i drugih poslova vještačenja u imovinsko-pravnim odnosima,
 • provodi postupke preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane gradnje,
 • provođenja postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, te utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenja postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu privedenom namjeni po regulacionom planu,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, provodi postupak eksproprijacije, deeksproprijacije i uzurpacije,
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • izvršavanje i  osiguravanje  izvršenja  zakona,  drugih  propisa  i  općih  akata  u  stambenoj oblasti,
 • pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzora korištenja stanova u vlasništvu općine,
 • obavljanje poslova  i  priprema  dokumentacije  potrebne  za  izgradnju  stambenih  objekata  za  posebne  socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
 • praćenje realizacije projekata obnove stambenih i drugih objekata financiranih iz budžeta Općine i donatora,
 • organiziranje upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama,
 • praćenje i izvršavanje stručnih poslova u stambenoj oblasti, vođenje postupaka postavljenja prinudnog upravitelja,
 • čuvanje i  arhiviranje  relevantnih  podatka  o  posebnim  i  zajedničkim  dijelovima  i  uređajima  zgrada,  njihovim vlasnicima i suvlasnicima,
 • vođenje aktivnosti, u suradnji sa suvlasnicima zgrada, na modernizaciji i rekonstrukciji zajedničkih dijelova i uređaja i vanjskog izgleda zgrada,
 • planiranje i organiziranje stambene izgradnje u ime i za račun interesenata,
 • pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzor korištenja stanova u vlasništvu Općine,
 • obavljanje poslova  planiranja  i  pripreme  dokumentacije  potrebne  za  obnovu  i  sanaciju  privatnog  i  općinskog stambenog fonda,
 • pripremanje i vođenje postupka dodjeljivanja na korištenje i nadzora korištenja stanova u vlasništvu općine,
 • obavljanje poslova i priprema dokumentacije potrebne za izgradnju stambenih objekata za posebne socijalne kategorije i sanaciju objekata u vlasništvu općine,
 • izrađuje propise i druge akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, kao i učestvuje u davanju mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantona i federacije u svojoj oblasti,
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Službe,
 • poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik.