Općinsko vijeće Bosanska Krupa preispitivalo ranije donesene odluke: Imenovali komisiju pa shvatili da ona ne postoji

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović od Općinskog vijeća je 9. decembra, u skladu sa Statutom općine Bosanska Krupa, Ustavom i zakonom, zatražio preispitivanje odluka donesenih na drugoj redovnoj sjednici i to rješenja o razrješenju predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova: Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje i Centar za socijalni rad, te odluka o imenovanju članova skupština javnih preduzeća: 10. Juli, Radio Bosanska Krupa i Veterinarska stanica. To je bio povod za održavanje vanredne sjednice čijem je dnevnom redu dodana još Informacija o radno pravnom statusu općinskog pravobranioca Himze Ezića i Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta.

Pomenuta rješenja i odluke su, kako je načelnik naglasio u zahtjevu za preispitivanje, ali i na samoj sjednici upozoravao, izglasane na nezakonit način. Naime, Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama, samim tim i Pravilima ustanova, određeno je da predsjednika i članove upravnog odbora javnih ustanova, u ime osnivača, imenuje i razrješava izvršni organ općine. Predsjednika i članove odbora imenuje općinski načelnik putem javnog oglasa na način propisan Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. Dužnosti ih razrješava također općinski načelnik i to na lični zahtjev ili ako je član duže vremena odsutan ili spriječen da obavlja dužnost.

Kada su u pitanju skupštine javnih preduzeća, njihovi članovi, kako je naveo načelnik, nisu imenovani u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine javnih preduzeća u općini Bosanska Krupa. Ovom Odlukom je određeno da se članovi imenuju na način da za dva člana iz reda građana prijedlog daje osnivač, a za jednog člana iz reda Jedinstvenog općinskog organa uprave prijedlog daje općinski načelnik.

Bez obzira na to sve, većina vijećnika (SDA, A-SDA, DF) se nije libila da razriješi predsjednike i članove upravnih odbora javnih ustanova i imenuje članove skupština preduzeća ne uvažavajući pomenutu Odluku Općinskog vijeća iz 2008. godine koja kaže da jedan kandidat mora biti iz Jedinstvenog općinskog organa uprave i da njega predlaže načelnik.

Njihov stav da Općinsko vijeće kao osnivač na to ima pravo, da su odluke u skladu sa zakonom i Ustavom i da njihovo izvršenje ne može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu Općine, je naglašen i na vanrednoj sjednici. Dakle, uprkos zahtjevu za preispitivanje, većina vijećnika je potvrdila svoje odluke.

Ishod ove cijele priče za sada je vrlo neizvijestan. Hoće li svoj epilog doživjeti na narednoj redovnoj sjednici koja bi se trebala održati do Nove godine ostaje da vidimo.

Na dnevni red sjednice predsjedavajući Tahir Nuhić je, kako kaže zbog interesovanja javnosti, stavio i Informaciju o radno-pravnom statusu općinskog pravobranioca Himze Ezića. Naime, prema njihovim saznanjima, gospodin Ezić je već stekao uslove penzionisanja. Zbog toga je od Općinskog pravobranilaštva Općinsko vijeće tražilo informaciju o radno-pravnom statusu pravobranica, odnosno odgovor da li g-din Himzo Ezić ispunio uslove za prestanak funkcije u smislu člana 31. i 47. Zakona o pravobranilaštvu.

Općinski pravobranilac je dostavio odgovor, rekao da još uvijek nije ispunio uslove za penzionisanje i da će iste ostvariti polovinom naredne godine. To isto je potvrdio i na samoj sjednici, no bez obzira na to, vijećnici su, iako upozoreni od strane načelnika Halitovića o nemogućnosti provođenja zbog nenadležnosti, predložili i usvojili zaključak kojim se općinski načelnik obavezuje da u što skorije vrijeme pokrene postupak penzionisanja g-dina Himze Ezića.

Na posljednjoj redovnoj sjednici, vijećnici su imenovali članove nepostojeće Komisije za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta pa su na današnjoj morali razmatrati Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju.